naal-socialisme op positief-Christelijk standpunt staat. De titel van mijn beschouwing luidde eenvoudig: ,,Positief christelijk?

    Met de daaronder volgende beschouwing wilde ik slechts opmerken: ziet eens, deze groote en nog steeds vereerde, nog leidende en leidinggevende voorgangers van het nationaal-socialisme staan op positief-christelijk standpunt maar waarom dan a) het nationaal-socialisme als wezenlijk anti-christelijk besmeurd, gelijk zoovele christenen doen, en b) waarom dan degenen die thans als positieve christenen het nationaal-socialisme aanhangen, gewantrouwd en bezwadderd (gelijk gebeurt) als de onvermijdelijke verraders eenmaal van het nationaal-socialisme? *)

    Thans de kwestie, door de schrijfster van bovenstaande beschouwing aan de orde gesteld.
    In het algemeen kan men staande houden, dat figuren als de Lagarde, H. St. Chamberlain, Rosenberg, Rud. Eucken, Moeller van den Bruck positieve christenen waren. Zij waren positief christelijk in zooverre er bij hen sprake was van een w i l tot c h r i s t e n d o m, en niet b.v. van een wil tot boeddhisme. Hun wil en hun geest waren positief christelijk g e r i c h t. Zij zochten b i n n e n het christendom (en het christendom vooropgesteld) naar het zuivere standpunt, naar het zuivere, i.c. het zuiver christelijke, leven. En daarom kan men zeggen, dat zij op positief christelijk standpunt stonden, zooals men zeggen kan dat men op positief nationaal-socialistisch standpunt staat, ondanks het feit dat men moet toegeven den uiteindelijken (en dus meest wezenlijken) inhoud, de uiteindelijke werkelijkheid (en dus waarheid) der nationaal-socialistische revolutie niet te kennen. Men bezit dan een aantal bepaalde waarheden, die men in i e d e r g e v a l vooropstelt als de basis waarop, het vertrekpunt vanwaar, den cirkel waar binnen men het ware leven verwacht, wil benaderen, wil verwerkelijken. Bij het nationaal-socialisme zijn die waarden, welke men moet vooropstellen om nationaal-socialist te zijn, de ras-gemeenschap, de volksgemeenschap, het leidersbeginsel etc. En als christen moet men vooropstellen dat in Christus, en niet in een andere historische gestalte, het goede-leven-met-betrek-

aangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-10-2012