daad ,,Wirklichkeitsreligon”, die inderdaad dit aristocratische leven, dit vrijwillig aanvaarden van beperkingen en vooral van verplichtingen en dit alleen verantwoording schuldig zijn aan datgene, waarvan wij onderdeel of misschien werktuig zijn, dat in elk geval de Verklaring is van alle bestaan, aanhangt dit leven, waarvan Jezus het groote voorbeeld is en misschien ook blijven zal — naar mijn meening mag deze religie niet zonder meer ,,positief Christelijk” worden genoemd.
    Zoo men wil (en ik meen te kunnen opmaken dat Henri Bruning dit wil), kan men zeggen, dat juist d i t het ware Christendom, of de Germaansche vorm van het Christendom is, daar immers Christus en vele van zijn navolgers hiervan het lichtend voorbeeld waren. Maar dan moeten deze twee soorten ,,Christendom” toch terdege gescheiden worden gehouden, wanneer men wil aantoonen, dat het nationaal-socialisme al dan niet op positief-Christelijk standpunt staat.

    Overtuigend bewijs voor de stelling, dat het nationaal-socialisme op dat standpunt staat, dat wij gewend zijn ,,positief-Christelijk” te noemen, zouden slechts de uitspraken van denkers zijn, die, behalve tot hun baanbrekende pré-nationaal-socialistische denkbeelden, tegelijkertijd en zonder van huis-uit Christen te zijn (zooals zij ook niet van huis-uit nationaal-socialist waren) tot de overtuiging kwamen, dat deze, hun denkbeelden onafhankelijk zijn van het geloof aan den God en de Onsterfelijkheid zooals Jezus ons die voorstelde. Geen enkele van de aangehaalde voorbeelden spreekt echter hiervan.

    Misschien zijn inderdaad dergelijke voorbeelden aan te halen en dan is hier uiteraard veel over te zeggen. Het voorafgaande wil dan ook niet betoogen, dat het nationaal-socialisme niet positief-Christelijk zou zijn, doch wil aantoonen, dat de aangehaalde uitspraken op deze vraag geen antwoord geven, en dat men dáár, waar niet sprake is van wat wij gewend zijn onder ,,Christendom” te verstaan, beter niet van Christendom kan spreken.
    Van wat dan wèl, dat is m.i. nog niet aan de orde. Wat in dit opzicht uit de algeheele her-waardeering die het nationaal-socialisme — deze Germaansche wedergeboorte — is, zal groeien, weet niemand. Voor de natuurlijke ontwikkeling van dezen — onzen! — groei, is het echter goed, ja, noodzakelijk, dat wij, de revolutiegeneratie, dit vraagstuk van alle kanten.... bekijken ook van de positief-Christelijken kant!

J. J. – v. B.

*        *
*

,,POSITIEF CHRISTELIJK?”


IK moet vooropstellen, dat ik niet zo nadrukkelijk (als het velen door den opmaak van mijn artikel misschien toescheen) heb betoogd, dat het natio-

aangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-10-2012