zijn aan God ,,als wij ontrouw worden aan wat God ons heeft toevertrouwd: de aarde. Pantser u met een heiligen haat tegen elke ,,liefde” die u verwijst naar een Hiernamaals om den heiligen grond van het Heden te verloochenen.”


    ,,Wirklichkeitsreligion”, – een onbevreesd erkennen van de persoonlijkheid der menschelijke ziel en daarmede van de noodzaak van de vrijheid dier ziel (zijnde haar hoogste bestemming), dat schijnt mij toe tot het wezen te zullen behooren der Germaansche revisie, tot het wezen van het Germaansche christendom, welks tijdperk na eeuwen van latijnsch christendom thans op handen is. Niet een terugkeer tot (een willen doen herleven van) de Edda ,,ihr verwandte germanische Vorstellungskreise”, maar de schepping van een ,,Germaansch christendom” noemde Rosenberg ,,der Sinn des heutigen religösen Suchens”. Daarmede bevinden wij ons niet op een heidensch of anti-christelijk, maar daarmede, evenals met de hierboven geciteerde uitspraken (hoe wij ook over hun inhoud mogen oordelen), op een uitgesproken, positief christelijk standpunt; bij een strijden voor levend christendom.
    En dáárop slechts wilde ik hier eens nadrukkelijk en uitvoeriger wijzen, en meer bepaaldelijk dengenen die tot de drie hierboven vermelde groepen behooren: hen dus die ons anti-christendom verwijten, en hen die elken vorm van christendom, bij nationaal-socialisten, wantrouwen als verkapt clerikalisme.
    Begonnen wij deze beschouwing met een citaat uit Rosenberg, wij willen er ook mede eindigen. ,,Dem ’erleuchteten Sinn und auferhobene Geist’, den Meister Eckehart von seinen Zuhörern forderte, musz sich heute ein stahlharten Wille zugesellen, der mutig genug ist, alle Folgerungen aus seiner Erkenntnis zu ziehen. ,,Willst du den Kern haben, so muszt du die Schale zerbrechen (Eckehart).”
    Inderdaad: een staalharde wil! Ook hier!

HENRI BRUNING
aangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-11-2012