artikelen waarin Brunings polemische activiteit tijdens de oorlog tot uiting is gekomen, geordend volgens de opsomming van onderwer­pen in zijn Verweerschrift ten behoeve van de Centrale Ereraad (zie Bijlage 9)

 

1   vereenzelviging germaans - heidens naar aanleiding van de tentoonstel­ling 'Eeuwig levende teekens' RIOD archief De Waag map U13f corr. 1942-1944 brief dd 16 okt. 1942: "Klein Pro en Contra" werd niet in De Waag opgenomen evenmin als eerder "Eeuwig levende Teekens"

 

 

2   het christendom heeft niet afgedaan, is springle­vend.

"Staat het Nationaal-Socialisme op positief Christelijk standpunt? Het oordeel der Nat.-Soc. denkers"   Volk en Vaderland 10 (14 aug. 1942)   nr 29

"Staat het Nationaal-Socialisme op positief Christelijk standpunt? "Posi­tief Christelijk"" Volk en Vaderland 10 (11 sept. 1942) nr 37

"Nietzsche en het Christendom: Een brief van een lezer en een antwoord van Henri Bruning" Volk en Vaderland 10 (18 sept. 1942) nr. 38

 

3   raszuiverheid hoogstens een der voorwaarden ter handhaving van de scheppingskracht van een bepaald ras; het scheppend ras-bewustzijn slechts het eigendom van weinigen.

"Vier korte beschouwingen 1  Het eigene" 4  Haagsch Maandblad 20 (febr. 1943) 55-56 =

Vluchtige Vertoogen §180-183 86-88

 

4   tegen het 'wederopnemen' van Nederland in het Rijk.

"Een andere conclusie" Nieuw Politiek Bewustzijn 71-78

"Germaansche Verbondenheid; De Germaansche mensch is krachtens zijn wezen bestemd om de leiding in handen te nemen" Volk en Vaderland 10 (17     juli 1942) nr 29

"Niet de vorm" De Waag 7 (5 mrt 1943) nr 9  129-130

 

5   tegen de imperatief van 'volksche kunst' in verdediging van de kunst om de kunst en van het allerindividueels karakter van de kunst.

 

volkskunst en gemeenschapskunst

"Niet-"Volksche" Kunst" De Waag 5 (27 maart 1941) nr 13  200

Ed Hoornik "In gesprek met Henri Bruning" Algemeen Handelsblad 31 juli 1941

"Vier korte beschouwingen 3  Volksch" Haagsch Maandblad 20 (febr. 1943)              nr 2  59-61 =

Vluchtige Vertoogen §185-188 91-94

 

verdediging van individualisme

""Schrijvers en Schilders" Verzameld door W.L.M.E. van Leeuwen, met                  medewerking van Dr. J.A. Goris" De Waag 5 (13 febr. 1941) nr 7  104-

105

"Kunstbegrip" De Schouw 1 (1 mei 1942) nr 8 174-176

"Over Individualisme" De Schouw 1 (2 febr. 1942) nr 2 25-26 =

Nieuw Politiek Bewustzijn "Nationalisme en Kunst" §4 216-219

"Massa, volk, vonnis, Vestdijk en nog iets" De Schouw 1 (2 maart 1942)     nr 4 94-96

"Vier korte beschouwingen 2  Tweeëerlei individualisme" Haagsch Maandblad 20 (febr. 1943) nr 2  57-59 =

Vluchtige Vertoogen §84 88-91

 

6   verdediging van Wiegersma's boek over Volkskunst.

"Volkskunst in de Nederlanden" De Schouw 1 (16 febr. 1942) nr 3 62-63

"Het stormt in de schouw" De Schouw 1 (16 maart 1942) nr 5 118

 

7   tegen te snelle aanduiding van iets als 'ontaarde kunst'; verdediging van Aafjes, Bordewijk, Vestdijks Meneer Vissers Hellevaart, Maurice Gilliams tegen beschuldiging van decadentie en innerlijk uitgehold in­dividualisme.

Aafjes en Bordewijk

"Rapport van Henri Bruning over de onmogelijk geworden literaire rubrieken in "Vova" en "Nationale Dagblad"" Den Haag 10 juli 1941   zie bijlage IV 4

Gilliams

"Maurice Gilliams over Henri de Braekeleer" De Waag 5 (26 dec. 1941) nr 52 780-782

Vestdijk

"Stijl-problemen" De Waag 6 (23 jan. 1942) nr 3 832-834

"Nogmaals Vestdijk" De Waag 6 (20 febr. 1942) nr 7 904-905

"Massa, volk, vonnis, Vestdijk en nog iets" De Schouw 1 (2 maart 1942 94-96

"Wij recapituleren - en eindigen" De Schouw 1 (16 maart 1943) nr 5 118-119

 

8   een revolutie betekent slechts zoveel als de mensen die haar vertegen­woordigen; scheldgedichten.

"Revolutie en Massa" De Waag 5 (23 jan. 1941) nr 4  52

"Idee em menigte: De opdracht van een scheppende minderheid" Volk en          Vaderland 10 (3 juli 1942) nr 27

scheldgedichten

Binnenlandsch front (tegen de baantjesjagers)  Kleine solo's nr 11 Nieuwe Verten 39

mijn zwarter zoon

de negertjes

 

9   nationaalsocialisme is niet dé waarheid; elke menselijke waarheid is slechts relatief; er is op een bepaalde situatie een tijdelijk meest compleet antwoord.

"Inleiding" op Veelhoek ongepubliceerd manuscript

Vluchtige Vertoogen §52-66 32-36

 

10  een land is niet onafhankelijk; de zelfstandigheid is het voortdurende doel voor de ontplooiing van de eigen individualiteit; een tegenkracht tegen een duits cultuurimperialisme.

"Politieke Perspectieven II De Rijksidee" De Waag 4 (4 juli 1940) nr 27 312

"Twee normen van continentaal denken" De Waag 4 (24 okt.1940) nr 43  549

"Men zij gewaarschuwd!" De Waag 4 (14 nov. 1940) nr 46  602-603

"Het gevaar!" De Waag 5 (9 jan. 1941) nr 2  21

"Inderdaad, "De hond en de stok"" De Waag 5 (30 jan. 1941) nr 5  71

"Dietschland" De Waag 5 (3 april 1941) nr 14  218

"Wending" Nieuwe Verten 49-56

"Het Rijk" Nieuwe Verten 58-60