(Terug naar: Jos Joosten en zijn twijfel)

Inleiding

Op 3 mei 1997 publiceerde Hervormd Nederland een interview van de hand van Michiel van Diggelen, De opstand der vitale krachten, waarin mij uitgebreid de gelegenheid was geboden mijn visie op mijn vader, die de kern van het boek uitmaakt, onbelemmerd uiteen te zetten. Maar er is mij niets onder ogen gekomen, dat erop wijst dat het ergens ook maar de geringste belangstelling voor mijn manuscript heeft weten te wekken. Integendeel, de enige reactie die ik erop gelezen heb, verscheen in KUnieuws en leek eerder bedoeld om iedere mogelijke kans op het begin van de geringste interesse bij voorbaat de kop in te drukken. Om te beginnen lever ik daarom hierop mijn commentaar: I KUnieuws.

Vervolgens neem ik in de geschiedschrijving betreffende Nederland in oorlogstijd een recente ontwikkeling onder de loupe, die in een bepaald opzicht het bijzondere karakter aan mijn boek dreigt te ontnemen. Ik vraag me echter af, of het in een ander opzicht daardoor juist niet aan waarde wint en er juist een des te grotere belangstelling voor rechtvaardigt: II recente geschiedschrijving.

In de paragraaf recente publicaties, maar vooral in de daarop volgende paragraaf 1954 van dit hoofdstuk zijn in een kort overzicht de tendens, de conclusies en de belangrijkste argumenten van mijn boek weergegeven, terwijl een artikel van Bommeljé in de NRC daarbij zelfs aanleiding gaf tot een aanvullende en definitief afrondende tekst. Mijn boek zou bijna als niet meer dan een nadere toelichting op, met name, deze laatste paragraaf beschouwd kunnen worden. Tenslotte volgt, met om te beginnen de vragen en antwoorden uit het interview in HN, een overzicht van de stukken die ik in 1997, 1998 en 1999 heb geschreven om mijn 'manuscript' onder de aandacht te brengen. Die teksten kunnen stuk voor stuk ter nadere kennisname worden opgeroepen (al zal men daarbij enige herhalingen voor lief moeten nemen): III teksten 1997/1999.  

Bezoek deze site af en toe in verband met mogelijke verdere berichtgeving omtrent het manuscript.


Inhoudsopgave: overzicht van wat u op deze site verder aantreft (aantal pagina's (a4) tekst)

U bent bezoeker
yellowteller
sinds 23 januari 2004