terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeHenri Bruning

    (Voor de jongere lezers van Maatstaf, die de vijf oorlogsjaren niet voldoende bewust hebben meegemaakt, dient te worden meegedeeld, dat Henri Bruning naar mijn mening en naar die van practisch ons gehele volk ,,fout is geweest.) Op die brief ontving ik van Bruning een uitvoerig antwoord, dat mij omtrent hem ng geruster stelde. Hij schreef o.a.: ,,Ik meende toen dat het mijnerzijds juister, ook correcter was, die medewerking te beginnen met een expos betreffende mijn politieke revisie, maar naarmate die revisie uitgroeide en als geschrift veel omvangrijker werd dan aanvankelijk mijn plan was geweest, raakte ik er steeds meer van overtuigd, dat het wellicht belangrijker zou zijn, het essay voor te leggen aan hen, die vr en tijdens de oorlog met dezelfde problemen worstelden als ik en misschien ng worstelen, dan, zoals aanvankelijk mijn oogmerk was, het te publiceren om bepaalde misverstanden met betrekking tot mijn tegenwoordige politieke houding weg te nemen.
    De hierboven aangehaalde zin volgde nl. op een mededeling, dat een ander (niet Rooms) tijdschrift hem tot medewerking had uitgenodigd.
    Voor een goed begrip van dit citaat uit Brunings brief moet ik nog meedelen, dat door de z.g. Ereraad hem wegens collaboratie een publicatieverbod was opgelegd.

    Nadat Bruning en ik een aantal brieven hadden gewisseld, bood hij mij ter uitgave een boek aan over Gezelle. Om niet uitsluitend af te gaan op mijn eigen oordeel, zond ik het manuscript naar een bekend literatuur-historicus, die een belangrijk aandeel heeft gehad in het verzet tegen de Duitsers en die met Brunings oorlogsverleden geheel op de hoogte was. Zijn advies luidde: uitgeven! Een gelijke raad gaf mij J. B. Charles, die bovendien aan het werk toog, om bepaalde moeilijkheden, waar Bruning tijdens zijn gevangenschap mee te kampen kreeg, in hun gevolgen uit de weg te ruimen. Niettemin ontmoette ik, toen bekend werd, dat ik een boek van Bruning zou gaan uitgeven, sterke weerstand bij een aantal schrijvers en ook bij sommige boekhandelaren.
    Ik meende, eerlijkheidshalve, Bruning van deze situatie op de hoogte te moeten brengen en schreef hem op 7 Januari van


420

volgende bladzijde

aangemaakt: 17-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010