terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 25,3 x 16,8)


Dit fel en beheerscht pamflet is een aanklacht tegen wzen en wrk der westersche kolonisatie;

tegen haar onrecht en onwil in het verleden
tegen haar onwil en onmacht in het heden
Het bepaalt onze houding tegenover een onmachtig heden, en tegenover een nabije toekomst welke dit verleden en dit heden wrken zal.

Gij zendt ons uw missionarissen om ons uw godsdienst te prediken. De waarde van uw godsdienst loochenen wij volstrekt niet, maar nadat wij u gedurende twee eeuwen hebben leeren kennen, zien wij, dat geheel uw leven met de voorschriften van uw godsdienst in strijd is, en dat de geest van waarheid en liefde, die uw God u geschonken heeft, u niet leidt, maar de geest van voordeel en geweld, welke in alle kwaden leeft. Een van de twee is slechts mogelijk: f uw godsdienst kan, bij al haar innerlijke voortreffelijkheid, practisch niet verwerkelijkt worden, en alsdan deugt zij niet voor u die haar leert, f gij zijt z slecht, dat gij niet wilt nakomen wat gij kunt en moet nakomen. Zoowel in het eene als in het andere geval hebt gij heelernaal niets op ons voor, en moest gij ons nu maar met rust laten.
Aziatische Boeddhisten en Brahmanen op het godsdienstig wereldcongres te Chicago tot de christenen van Europa.

Inhoudsopgave
(niet opgenomen in de brochure)
I (Inleiding) 1
II (Kolonisatie) 3
III (Missie) 12
IV (Slot) 15terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-12-2012