terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 26,6 x 17,4)

(...) omdat de ontgoocheling die in hun woorden tot uitdrukking komt, de ontgoocheling is van een eerste, diepe ontmoeting met de realiteit der aarde.

(...) op deze droefheid wordt Christus hier het antwoord. Zulk een katharsis is echter niet enkel slot of sluitstuk. Het betekent immers, dat het gehele stuk vanuit dit antwoord - niet vanuit die droefheid - geschreven werd; weshalve dit antwoord het accent van het gehele stuk moet bepalen (...) (blz. 3,4)

De Meester : Toch wilde Hij dat de mens zo zou bidden, en zeggen : laat Uw Rijk, laat Uw goddelijke goedheid op aarde dalen, zie, ook wij zijn goedheid gebleven voor allen die ons zo bitter pijn doen. - En hiermede laat de mens de goddelijke genade als het ware van zichzelf afhankelijk worden, en wel van die ene daad waarmede hij bevestigd, dat hij het Nieuwe Gebod als Nieuw Verbond heeft aanvaard en hij waarlijk Jezus' volgeling wil zijn : zijn trouw aan het onvoorwaardelijk liefde-zijn. - Maar is déze liefde niet tevens het Rijk Gods? Wat zoekt ge dan ontroostbaar het Rijk Gods? Heeft Hij dan niet gezegd : het is niet hier, het is niet daar, Het Rijk Gods is in u? Wat zijt ge dan teleurgesteld om Hem, die niet anders doen kon dan U in deze liefde voorgaan, en voorgaan toen tot het bittere einde. Moest de Christus dit alles niet lijden, en zo Zijn heerlijkheid - Zijn liefde - openbaren? (blz. 12)
terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-04-2010