Uit: DE WAAG, 2 OKTOBER 1942, 6e JAARGANG Nr 39; Blz. 1314Het lederen Masker, door Jean de la Varende; geautoriseerde vertaling uit het Fransch van Comtesse de Villeneuve.
Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij - Den Haag.

De lezing van dezen vertaalden roman „Het lederen Masker” doet ons vermoeden, dat het oorspronkelijk boek van Jean de la Varende een meesterwerk is. Helaas brengt de vertaalster Comtesse de Villeneuve, ons den stijl van den schrijver, zijn flitsende en rijke verbeelding, zijn naar de kern der dingen borende psychologische ontraadseling der karakters en zeden van dien na-Napoleontischen tijd en den humor van vele passages slechts gebrekkig en vaak verwrongen over. De vertaling is houterig, stroef, hortend, belemmert het lezen.
Dit boek brengt ons dan het levensverhaal van den roemruchten Normandischen edelman Roger de Tainchebraye, bijgenaamd Nez-de-Cuir, die, door de kozakken met afgehouwen neus en wangen en overdekt met de afschuwelijkste sabelsteken op het slagveld achtergelaten, door zijn getrouwen werd gered, door de zorgen van een toegewijd arts en zijn eigen oer-sterke levenskracht herstelt en het leven weer ingaat, gewapend met een masker om de afzichtelijke litteekens en de gapende neusgaten te verbergen.
Op geestige en boeiende wijze teekent de schrijver, die een bloedverwant van den gemaskerde, blijkt te zijn, ons de society van dien tijd en borduurt op dien romantischen achtergrond het wilde leven en de amoureuze perikelen van den gehavenden maar veelbeminden jongen held, zijn verknochtheid aan zijn geboortegrond, zijn goedheid voor zijn pachters en boeren. Maar de schoonste kleuren in dit achttiende-eeuwsch gobelin zijn die, welke de liefde weergeven van Tainchebraye voor Judith de Rieusses — de eenige werkelijke, alles beheerschende liefde van dit felle leven — en de raadselachtige vriendschap tusschen Roger en den markies De Brives, Judith’s bejaarden echtgenoot.
De Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij deed een uitstekenden greep door dit boek van De la Varende in het Nederlandsch te laten verschijnen; het is echter te betreuren, dat zij de vertaling niet in kundiger handen gaf.

H. BRUNING.
aangemaakt: 19-01-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-07-2012