Uit: DE SCHOUW, 1e JAARGANG Nr 4, 2 FEBRUARI 1942

H a m e r.   M i d w i n t e r n u m m e r   1 9 4 1 ; voor de Volksche Werkgemeenschap uitgegeven door de Uitgeverij „Hamer” Den Haag.

Aan dit lijvige, rijk geïllustreerde nummer, dat buiten den gewonen jaargang van „Hamer” staat, zijn stellig kosten noch moeiten gespaard. Zeven losse gekleurde platen, een schier ontelbaar aantal met zorg gekozen foto-reproducties (alle al even indrukwekkend en van groote verscheidenheid), en tenslotte een reeks artikelen, waaronder menige belangrijke en boeiende beschouwing, vormen den inhoud van dit rijke, met smaak uitgegeven „boekdeel”. Van de artikelen noemen wij „Ras en Arbeid” door Nico de Haas, „Germaansche Gothiek” van denzelfden schrijver, „Sprookjes Vertellen” door prof. Jan de Vries, „Wikingen” door J. C. Nachenius en „Oud-Hollandsche tegels en hun geschiedenis” door Johan Schaap. Voorts werkten aan dit nr. nog mee: Dr. Johan Theunisz, H. J. Woudenberg en S. J. v. d. Molen. Vermelden wij tenslotte nog de foto-bijdragen „Het Leven betrapt” en „Volkslied in foto’s”. De opmaak van het geheel is zeer verzorgd, alleen schijnen mij de schaduwsuggesties onder de uitgeknipte tegels minder „geslaagd” : het tegelkarakter verdwijnt erdoor. Overigens was het een zeer goede en toe te juichen gedachte eens de aandacht te vestigen op de nagenoeg totaal vergeten, nochtans unieke schoonheid onzer oude tegelkunst. Met anderen verwerpt ook de schrijfster van genoemd artikel het tegelschilderij (waarvan wij elders in dit nr. een voorbeeld afdrukken), m.i. ten onrechte ! Ook geloof ik niet, dat de tegelkunst hier te lande sedert het begin van de 19de eeuw, toen zij als volkskunst verdween, geen opgang meer heeft gekend, geen kunstzinnig streven.
    Uit het artikel „Germaansche Gothiek” citeeren wij nog : „Glazen huizen, omhoog gehouden op steenen pijlers, zijn onze gothische kerken. En niet alleen de kerken : ook de woonhuizen en raadhuizen waren echte glasbouwsels. Men kijke er de oude schilderijen op aan: hoevéél glas en hoe weinig steen!” En verder : „In het zuilensysteem en den vakwerkbouw van beton- en staalskeletbouw zijn echter de technische voorwaarden vervuld om de groote traditie van het bouwen in het Noorden voort te zetten. Het zal van de volksche bezieling afhangen of deze mogelijkheden boven hun nuttigheidstoepassing uit kunnen stijgen.” — Dat is ook onze meening.
    In „Sprookjes Vertellen” schrijft Prof. Jan de Vries: „. . . .Gemeenschapskunst. Daarmee bedoelen wij niet kunst, die door een gemeenschap wordt voortgebracht, want elke kunst, hoe eenvoudig zij ook moge zijn, veronderstelt een kunstenaar, die haar schept. Maar het is kunst voor een gemeenschap.”
    Al met al een nr. dat een imponeerend beeld geeft van Germaansche levens- en scheppingskracht !

H. Br.
aangemaakt: 19-01-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 14-07-2012