overzicht werken
vorige bladzijdeHerinner U, Heer, herinner U Uw Broederschap, die Gij vanaf den beginne bezeten hebt en die van alle eeuwigheid in uw gedachten was; die Gij vasthieldt in uw almachtige hand, toen Gij met n woord uit het niet het heelal te voorschijn riept ; en die Gij nog in UW hart verborgen hieldt, toen uw Zoon, stervend aan het kruis, haar door zijn dood heiligde en als een kostbaar onderpand aan de zorgen van zijn zeer heilige Moeder toevertrouwde: Memor esto Congregationis tuae quam possedisti ab initio. (1)

Volbreng de raadsbesluiten uwer barmhartigheid, Heer. Verwek de mannen uwer rechterhand zoo als Gij ze getoond hebt aan den profetenblik van eenige uwer grootste dienaren, een H. Franciscus van Paula, een H. Vincentius Ferrerius, een Catharina van Sina, en aan zoovele andere, groote zielen gedurende de vorige eeuw, tot zelfs in deze, waarin wil leven.

Memento : ALMACHTIGE GOD, herinner U deze Congregatie en gebruik voor haar de almacht van uw arm die niet verkort is; roep haar in het leven, en wil haar tot haar volmaaktheid voeren. Innova signa, immuta mirabilia, sentiamus adjutorium brachii tui. (2) O groote God, Gij die uit ruwe steenen even zoovele kinderen van Abraham kunt verwekken, spreek als God n enkel woord, en zend de goede werklieden voor uw oogst en de goede apostelen voor uw Kerk.

Memento: GOD VAN GOEDHEID, herinner U uw vroegere barmhartigheden, en gedenk uw Congregatie met ditzelfde mededoogen. Herinner U de herhaalde belofte - ons door uw profeten en zelfs door uw Zoon gedaan, - dat Gij onze rechtvaardige smeekingen verhooren zoudt. Herinner U de gebeden, die uw dienaren


1) Ps. LXXIII, 2 Wees gedachtig uwe vergadering, die Gij van af den beginne bezeten hebt.
2) Eccl. XXXVI, 6 Hernieuw de teekenen, herhaal de wonderen, laat ons de hulp uwer arm gevoelen.


83

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009