overzicht werken
vorige bladzijdeK O M  H E E R  E N  D O E  G E R E C H T I G H E I D

(door Grignon de Montfort *)

*) Een oogenblik schijnt Grignon de Montforts gebed - waarin hij een b e p a a l d e  Congregatie  schijnt te verwachten - minder dienstig om uitdrukking te geven aan ons algemeener verlangen : naar heilige priesters. Doch wanneer wij ons op den inhoud van dit gebed bezinnen, blijkt deze  congregatie  au fond niets meer en niets minder dan een leger van heilige en strijdbare priesters : priesters die in niets verschillen van de strijdbare Godsmannen zoals de eerste eeuwen van het Christendom deze hebben gekend n bezten. De deugden toch, met welke Grignon de Montfort deze apostelen (der laatste dagen) omkleed ziet, zijn dezelfde die ieder priester, in meerdere of mindere mate van volmaaktheid, eigen moeten zijn : dezelfde als die, welke de Kerkvader en Doctor Eucharistiae, de H. Johannes Chrysostomus in zijn  De Sacerdotio  van de priesters verlangde.
Ik meen voorts, dat de wijze waarop Grignon de Montfort dit leger,  dit vuur z zacht en z hevig  ziet tot stand komen, geen andere is als die waarop al het goddelijke, dat op deze wereld geschiedt, tot stand komt, n.l. buiten ons om.  Als mijn tijd zal zijn gekomen, zal Ik alles zelf doen , heeft Christus tot Maria van Jezus Gekruisigd gezegd, en Hij voorzeide slechts wat Hij ltijd deed. Doch laten wij ons dit woord tot Maria van Jezus Gekruisigd eerst herinneren...  nadat wij lles hebben gedaan  ! Laat ons dit woord niet misbruiken om onszelf gerust te stellen, om nits te doen. Wanneer wij alles hebben gedaan overwegend, dat Gd het is die alles worden doet dan kunnen wij herhalen:  ziet, wij zijn onnutte dienstknechten geweest . Dan hebben wij ook het diepzinnige woord van Catharina van Sina vervuld, n.l. God de glorie te geven en den naaste onzen arbeid.


81

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009