overzicht werken
vorige bladzijdete kúnnen durven veronderstellen dat zijn heftigheid niet slechts mogelijkerwijze medeschuldig aan de reformatie was, maar veeleer de eerste stoot en stimulans tot de c o n t r a-reformatie (:deze eerst veel later ingezette binnen-kerkelijke zuivering). Luther heeft hij misschien niet kunnen voorzien, maar deze tweede toekomst (de contra-reformatie) nog minder. Had hij deze hoopvolle herleving en hernieuwing kunnen voorzien, wellicht zou hij, die nu zóó verslagen de fatale historie zijner dagen gadesloeg, zijn wijze van schrijven en strijden g e e n s z i n s hebben betreurd.

V

Moeten wij het nog zeggen? Het recht van bevelen en de plicht van gehoorzamen zijn niet afhankelijk van de heiligheid van een overste en worden door diens ondeugden niet opgeheven. Als dat zoo was, zou men het gezag slechts aan menschen zonder ondeugden kunnen toevertrouwen, d.wz. aan n i e m a n d. En zoolang een gezagsdrager Gods Wil zoekt, zoolang hij daadwerkelijk de vertegenwoordiger van het Gezagsgoed wil zijn, zoolang hij daadwerkelijk de eerste dienaar van gezagsgoed, van bevel en van bevolenen is, – zoolang zal hij o n v o l m a a k t en in het bezit van o n d e u g d e n zijn... Niet de volmaaktheid, maar de goede, d,w.z. de moedige en oprechte wil (die het zondigen tegen de eigen waardigheid niet uitsluit), de heiligheid zónder de volmaaktheid is voldoende om bijgestaan te worden door den H. Geest. Het recht van bevelen en van gehoorzaamheid te verlangen ontvangt men met de ontvangen waardigheid. – Maar wanneer kennelijk wordt, dat... etc. zie pag. 18 – Ja, laat mij dit zoo formuleeren.

4)
« Vrijheidszin (in zijn beste beteekenis) is geen positief, hoogstens een negatief goed, want het is de wil zich vrij te maken van destructieve machten. Vrijheidszin is nimmer een s c h e p p e n d beginsel. En zoodra vrijheidszin autonoom wordt, n i e t o n d e r g e-


68

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009