overzicht werken
vorige bladzijded e n wordt, kunnen we zeggen, dat de Kerk het gezagsgoed waarlijk l i e f h e e f t MET GEHEEL HET VERSTAND, geheel het HART, geheel den WIL ; dan b e w i j s t zij waarlijk naar het Godsrijk te v e r l a n g e n; dan is haar strijd het SMEEK-GEBED van verstand, hart en wil; dan heeft zij waarlijk alles gedaan wat zij kón doen; dan is zij w a a r l i j k... van « goeden wil » geweest. En dan zal God, die de Heer is van den oogst, ook « recht doen », en « met spoed », zooals Christus beloofd heeft. – Het doet er niet toe óf het doel b e r e i k t wordt; het doet er niet toe óf en in hoeverre de Hiërarchie er nog in sláágt haar rangen uit de besten te formeeren ; het doet er niet toe óf en in hoeverre een aldus geformeerde Hiërarchie er nog in slaagt het bovennatuurlijk leven der aan haar toevertrouwden voor te bereiden en te vormen, maar wat er wél toe doet is : voor DIT doel alleen te STRIJDEN en niet... met minder GENOEGEN te nemen. Wat er wél toe doet is: tót aan de verwerkelijking van dit doel (dus a l t i j d ) in heilige onvrede, in heilige onrust, in strijdvaardigen ijver voor dát doel alleen te ijveren.
Wat er wél toe doet (en er zelfs f a t a a l toe doet) is : dat déze s t r i j d (uit lafheid, uit angst voor de gevolgen, uit lauwheid, onverstand of zelfzucht) niét meer gestreden wordt; dat thans met alles wat onbevoegd, onvoldoende, onbruikbaar, ongeschikt en onbekwaam is g e n o e g e n wordt genomen als met het hoogst-béreikbare dat voor ons « onvolmaakte menschen » is weggelegd; dat die volkomen onbruikbare en onbekwame lieden v e r d e d i g d worden. En op grond waarvan ? – Ik schaam mij die « gronden » hier te herhalen.

Wanneer men weet wat de heilige Chrysostomus van den priester eischte, van dien leider van z i e l e n (dit kostbaarste dat de Kerk werd toevertrouwd), eischte aan natuurlijke wijsheid en natuurlijke gaven (om nog niet eens van heiligheid te spreken), en men vergelijkt dit met de werkelijkheid die de huidige priester vertegenwoordigt, dan is men geneigd het harde woord van Oswald Spengler te


44

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009