overzicht werken
vorige bladzijdebulkten « zekeren m a t e r i e e l e n welstand », doch omdat het dien natuurlijken g e e s t e l i j k e n welstand, het zédelijk gezondzijn van een volk eischt en herstelt. ( 6 )

Aldus is het Fascisme een dam tegen de destructieve machten van liberalisme en democratie, die het volk als eenheid dreigden te ontbinden en uiteen te rukken, en die het als een zedelijke grootheid reddeloos dreigden te verwilderen. Het is afweer, bezieling én OPBOUW. Opbouw van dien ontwortelden, verloren, doelloozen en machteloozen mensch van het liberale en democratische tijdperk, en opbouw van die levenseenheid: het Volk, de Staat, de Volksgemeenschap.
Het Fascisme hergaf den geest voor het eerst weer een menschwaardig ideaal, een boven-persoonlijk, prachtig en gemeenschappelijk doel: een ideaal waaraan de mensch zich geeft met het édelste zijner vermogens, deugden en verworvenheden om het in de werkelijkheid van het heden te herscheppen. - Voor het eerst heerscht, met het Fascisme, weer de g e e s t boven het vleesch, het i d e a a l boven het eigenbelang, de d i e n s t b a a r h e i d boven de heerschzucht, de w i 1 boven het toeval des bloeds, de zelft u c h t boven de zelfzucht. Voor het eerst ontmoeten wij weer LEVENSL I E F D E, LEVENSM O E D, LEVENSV R E U G D E, schéppings-WIL en scheppings-KRACHT, LEVENS-WIL én LEVENS-T R O T S (wie kende dit nog ?) Voor het eerst ontwaren wij meer... de contouren... van MENSCHEN.
Van « heidenen », meesmuilt men van zekere zijde, - doch op het venijn dezer opzijgestreefden zal ik antwoorden.

Inderdaad, het Fascisme is niét . Gelúkkig ! Het is a a n v e c h t b a a r en... het is g e v a a r l i j k, Eveneens: gelúkkig! Het is onvolmaakt en aanvechtbaar als alles wat m e n  s c h e n-werk is, en het is gevaarlijk als alles wat l e v e n d is. Zoo, en z o o a l l e r e e r s t, is het Fascisme aanvechtbaar en


31

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009