overzicht werken
vorige bladzijdehet EUROPEESCHE FASCISME ( 5 ), - en God verhoede dat dit laatste bolwerk der Europeesche beschaving bezwijkt. Het is het láátste p r o t e s t - en METTERDAAD - tegen ons verloederd leven.

Het Fascisme is de OPSTAND van alle nog vitale krachten tegen de geestelijke en zedelijke ontbinding, tegen de geestelijke en zedelijke verzwijning waaraan de Europeesche mensch reddeloos scheen prijsgegeven. Het is een geestelijke en zedelijke revolutie allereerst. « Het Fascisme », zeide Mussolini, « herschept niet de v o r m e n van het leven; het herschept zijn i n h o u d, den ménsch, het karakter, het geloof ». En zijn wetten, zijn staats-inrichting en maatschappij-organisatie zijn van déze revolutie slechts de vorm, de uitdrukking, de gestalte, de BEVESTIGING. Het Fascisme HEROVERDE - temidden van een chaos van leugens - die natuurlijke en schoone levenswaarheden die een twijfelziek verleden had weggevaagd; het is de genadelooze stormloop tegen dié machten en ideologieën die de bolwerken der Europeesche beschaving definitief dreigden te verwoesten en die het LEVEN (van individu en gemeenschap) hebben ontworteld, ontadeld, TOT VORMLOOSHEID ONTBONDEN. Het Fascisme is de opnieuw ontwaakte w i l tot LEVEN, tot GESTALTE, tot ADEL, tot ZIJN, tot volwáárdig MENSCH-zijn. Het is EERBIED voor den MENSCH, voor de AARDE, voor het LEVEN.

Het Fascisme herstelde den wil en de s t r i j d b a a r h e i d . Het verkondigde, dat niét de welvaart, doch het s c h e p p e n, het deelhebben aan een schepping geluk is en de smart van het leven overwint. Deze schepping is de Mensch, het Volk, de Staat, het Heden, de Toekomst.

Het Fascisme verkondigt, dat het leven s t r i j d is, d.w.z. v e r o v e r i n g van dat leven, dat den mensch als mensch waarlijk waardig is; allereerst door van z i c h z e l f dat werktuig te vor-


28

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009