overzicht werken
vorige bladzijdereeds een voldongen feit. Dan rest practisch alleen nog dit eene: de definitieve opruiming van haar ruines, en tot doctrine verheffen wat reeds als zoodanig geleefd wordt:  de h e i l i g h e i d der g o e d e r e n . Geluk is welvaart; geluk is brood... en spelen. - Want wat is, buiten dit, den mensch van heden nog  heilig ?
NIETS.
Welvaart,  de heiligheid der goederen , dat is het laatste en eenige nog wat den mensch van heden te beleven rest. Voor het overige staat hij voor ons, die eertijds KONINKLIJKE MENSCH: zonder opdracht, zonder inhoud, zonder liefde en zonder trots; zonder geluk, zonder wil, strijdloos en zonder adel; zonder Heden, zonder Toekomst en zonder Eeuwigheid; zonder God, zonder Christus en zonder Aarde: als een verdrevene uit elke bovennatuurlijke en natuurlijke schoonheid.

Begrijpt gij, waarom een protest thans nit geschiedt uit naam van een socialen nood, uit naam eener sociale rechtvaardigheid, - doch alleen uit naam van een vertrapt en vernederd MENSCH-ZIJN?  Het voorkomen der samenleving is h n d s c h geworden . (Bolland)

*    *    *

En meent gij, waar het leven in Europa over gansche oppervlakten tot een dergelijke smerige leegte verloederde - n leegte die onvermijdelijk met een steeds schaamteloozer moreele verzwijning gepaard gaat, - meent gij dat wij, zooals een opvallend leeghoofd onlangs opmerkte, Europa hooren  k r a k e n ? Waar niets is, krkt ook niets. Dat verdwijnt geluidloos: dat lost zich op in het luchtledige precies zooals een f i c t i e - onhoorbaar; precies zoo onhoorbaar als... het Duitsche Centrum. - Hebt gij dat Centrum hooren  kraken ? - Immers neen, nietwaar? - Op een goeden morgen toen wij opstonden en geeuwden, bleek het spoorloos verdwenen.
Alln wat IS, krkt. En het eenige wat thans i s, in Europa, is


27

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009