overzicht werken
vorige bladzijdebeid ont-adeld tot een minderwaardige, mensch-onwaardige activiteit, en ook daarom schenkt de arbeid geen levensinhoud, geen levensvolheid, geen levensgeluk meer. Het ideaal zou een tweeurige arbeidsdag en een 22-urige rustdag zijn. De arbeid zelf heeft geen bestemming meer in het leven, - tenzij het loon. En het loon heeft geen andere bestemming meer dan er zich het vale vermaak onzer dagen mee te verschaffen.

*    *    *

Wat rest dezen verarmden, ontwortelden mensch van heden nog aan g e l u k nu al de schoone levenswaarden, deze voor ieder beréikbare, deze door ieder belééfbare waarden, die de rijkdom van het menschelijk bestaan uitmaken, tot den grond toe gesloopt zijn?

Alleen het geld. Welvaart alleen.
En wat rest hem hiervan ?
Wij zien het dagelijks.

Nadat de vertegenwoordigers van vrijheid en democratie - en niet alleen zij - den mensch geestelijk hadden leeggeplunderd, werden zij vervangen door de vertegenwoordigers eener gewetenloze geldmacht. En nadat men het onnoodig had geoordeeld den mensch tot zijn menschelijke volstandigheid te ontwikkelen, hem als m e n s c h te eerbiedigen, werd hij nog enkel beschouwd als een instrument om te g e b r u i k e n. Voor het overige was hij waardeloos. Het kapitalisme heeft hem gebruikt; de democratie heeft hem gebruikt; de Kerk heeft hem gebruikt. De mensch zelf beteekende niets meer; de mensch zelf heeft men aan zijn lot overgelaten.

Als het bolsjewisme, zooals Oswald Spengler onlangs opmerkte, bestaat in de vernietiging van al de waarden waarop de westersche (eertijds christelijke) beschaving werd opgebouwd, dan is het bolsjewisme geen dreigende catastrophe meer, doch in de meesten


26

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009