overzicht werken
vorige bladzijdegeworden aan het « eerste gezag », God, die verlangt dat wij niet slechts het uitwendige van den schotel, doch ook het inwendige zouden bevelen te reinigen.

Christus’ blindelings gehoorzamen was hier, dat Hij voor die aanklacht, voor zijn trouw zijn aan het gezags d o e l, alles verdroeg, alles aanvaardde; dat deze Leeuw van Juda zich als een Lam ter slachtbank liet voeren; dat Hij, ondanks alles, s p r e k e n bleef, en alleen de gevólgen van dit spreken zwijgend aanvaardde, – tot den dood des Kruises. – Ziedaar ook zijn deemoed.

Blindelings gehoorzamen wil allereerst zeggen : aan niets gehecht zijn dan alleen aan de Waarheid, dan alleen aan Gods gebod, en dit ten koste van alles verdedigen. Ook, zooals de heilige Chrysostomus opmerkt, als dit een priester de ontzetting uit zijn priesterlijke waardigheid kost. ( 3 )

Het is niet mijn bedoeling geweest hier het gezagsprobleem te behandelen, doch wel aan te toonen hoezeer ook deze schoone « orde » van gezag, gehoorzaamheid en deemoed vernield en verwoest werd, en welk een ont-ordende, ont-luisterde, ont-heiligde gezags-idee wij thans ter beleving verkondigen en krijgen voorgezet. Het bestaat in bête aanvaarden en bête zwijgen. – God gaf ons het verstánd om de goedheid van zijn bevelen óók te b e g r i j p e n (ook al omdat hun « goedheid » tevens hun « schoonheid » is) ; en « de goede God, die de onderwerping van den geest moest vragen aan onbegrijpelijke, in den zin van boven alle gedachten verheven dingen, heeft, zooals blijkt uit Christus’ prediking, het grootste geduld gehad in de onderwijzing, de voorstelling ervan. Hij gebruikte beelden die den mensch nabij waren, en deed daarbij groote wonderen om de aarzeling van den mensch weg te nemen ». – Doch zijn vertegenwoordigers op aarde eischen « blinde » d.w.z. niet begrijpende gehoorzaamheid als dé vorm van gehoorzaamheid.


19

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009