terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijde8


    Ik schreef hierboven: de natuurlijke orde der dingen dienen is een door God gewilde orde, een orde van God dienen; de natuurlijke orde der dingen ontwrichten, is tegen den goddelijken wil in opstand komen en een orde van God ontwrichten. — Ik wil hier nog het navolgende aan toevoegen:
    wanneer de staat zijn eigen doel dient, n.l. het natuurlijk heil en derhalve de natuurlijke zedelijkheid van mensch en gemeenschap, kan hij nooit in strijd komen het het doel dat de kerk nastreeft: het bovennatuurlijk leven in de zielen. Of echter dit goede staatsleven, dit natuurlijk welzijn van mensch en gemeenschap inderdaad vruchtbaar wordt voor het doel van de kerk, — zulks kan den staat als staat onverschillig blijven en hangt af, niét van een politieke activiteit, doch alleen van de hoedanigheid van het apostolaat van de werkzaamheid der kerk, van den christen als christen. Hóe dit apostolaat moet zijn kan hier gevoeglijk buiten beschouwing blijven; dat betreft het herstel der christelijke rechtvaardigheid, en in dit geschriftje wilde ik slechts de sociale rechtvaardigheid, het recht doen aan het zuiver menschelijke en natuurlijke in mensch en gemeenschap, behandelen. Alleen dit:
    Christelijke rechtvaardigheid onderstelt een zuiver-godsdienstige, bovennatuurlijk gerichte apostolische activiteit; zij onderstelt het daadwerkelijk herstel eener christenheid van gebed, kennis en liefde; zij onderstelt én in haar strijders en in haar verwerkelijking een daadwerkelijk beleefde erkenning van Gods rechten, van zijn primair, souverein recht op den mensch. — Overal dus, waar de strijd om een sociale ordening geen wezenlijk gevólg is van een daadwerkelijk streven naar Gods souvereiniteit over onze ziel, berust het gescherm met ,,christelijke rechtvaardigheid” op een zwendel met begrippen — en erger (en dat was het dan ook doorloopend! al was het dat dan niet bij eenieder).


9


    Er voor te waken dat wij overeenkomstig het natuurlijk doel der dingen, overeenkomstig de natuurlijke zedelijkheid leven en het gemeenschapsleven dienovereenkomstig ordenen is de taak van hem die de societas en het gezag op tijdelijk gebied vertegenwoordigt,

10

volgende bladzijdeaangemaakt: 11-09-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-09-2009