terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijde

Zin en Plicht der Natuurlijke Orde.


1

    Wij moeten onderscheid maken tusschen christelijke en sociale rechtvaardigheid. Zij verschillen essentieel. Naar hun wezen hebben zij niets met elkaar uitstaande, ook niet waar (of indien) de christelijke zich uiteindelijk ergens op sociaal gebied beweegt. De christelijke rechtvaardigheid heeft betrekking op de verhouding van den mensch tot God: opdat hij God geve wat God toekomt; de sociale rechtvaardigheid heeft betrekking op (regelt) de verhouding der menschen onderling op natuurlijk gebied.
    Het beginsel der sociale rechtvaardigheid is het solidarisme, hetgeen leven overeenkomstig een natuurlijke zedelijkheid impliceert. Solidarisme beteekent de souvereiniteit der natuurlijke gemeenschap: der volks- of der ras-gemeenschap. Het begin en beginsel der christelijke rechtvaardigheid is de (daadwerkelijke) souvereiniteit van God over de ziel, — waarnaar de mensch strééft.
    De sociale rechtvaardigheid wordt gerealiseerd door den natuurlijken wil, door den mensch, door onszelf; de christelijke rechtvaardigheid door den bovennatuurlijk bewogen wil: door Gods genade, door God dus in laatste instantie.
    Het doel van het solidarisme is het hoogste tijdelijk welzijn der gemeenschap, der volks- of der ras-gemeenschap. Het realiseeren van dit doel manifesteert de glorie van den ménsch; deze vernietigt zelf wat in die gemeenschap de natuurlijke perfectie dier gemeenschap belemmert, en hijzelf is het, die deze perfectie verwerkelijkt, — of niet verwerkelijkt. — Het doel der christelijke rechtvaardigheid is de manifestatie van Góds glorie toelaten, hetgeen beteekent: de beletselen daarvoor in ons laten wegnemen. De christelijke rechtvaardigheid is een hulde brengen aan God.

1

volgende bladzijdeaangemaakt: 11-09-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-09-2009