lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde het verlossingswerk van de Christus buiten het Israëlietische Godsvolk, des te meer ook werd ons de waarheid bevestigd van het Joanneïsche woord over de Logos, als het ,,waarachtige Licht, dat allen mens verlicht”. Misschien heeft het nut, zijn gedachtegang iets uitvoeriger met zijn woorden toe te lichten. ,,In zijn werk naar buiten is de Logos allereerst het beginsel der gehele onzichtbare en zichtbare schepping Gods. Omdat de wereld van eeuwigheid in de gedachten Gods besloten is, als kosmos noêtos, als gedachte, ideële wereld, en de ruimtelijk-tijdelijke wereld volgens dit eeuwige oerbeeld is geschapen, daarom is de Logos een kosmische macht”. zich beroepend op het Joannes-evangelie, Paulus’ brief aan de Colossenzen, de geloofsbelijdenis van Nicea, vervolgt hij: ,,Iedere verwaarlozing van deze zijde van het Christusgeloof, waarvoor de vroegste christelijke kerk, tegenover alle gnostisch-marcionitische geringschatting der schepping hardnekkig heeft gestreden, iedere eenzijdige soteriologische beschouwing (enkel binnen de heilsgeschiedenis) van het Christusgeloof is onbewust marcionitisme”.
,,Maar groter nog dan het scheppingswerk is het verlossingswerk van de eeuwige Zoon Gods”. ,,Er is een openbarings- en heilswerkzaamheid van de Christus vóór zijn komst in het vlees, een verborgen menswording van de Logos in het profetische Godswoord en in het goddelijk spreken tot de menselijke ziel”. ,,Aangaande het oudtestamentische jodendom is deze ’paedagogische’ openbaringswerkzaamheid van de Logos-Christus onder de niet-marcionitische, rechtzinnige Christenheid van alle tijden onbestreden geweest”. ,,Maar wat geldt van het oudtestamentische volk Gods, geldt ook, in zeer verschillende graad, van de volken buiten Israël”. ,,De aantrekkelijkste en vruchtbaarste taak der godsdienst-geschiedenis is wel, de lichtsporen van de Christus, van de Logos spermatikos (de als zaad werkende Logos) in de grote godsdiensten van het Oosten na te speuren en de gehele religieuze ontwikkeling dier volkeren te verstaan als een grootse propaideia Xristou (voorbereidingsschool tot Christus) of, om in de taal der oude Kerk te spreken, als een door God gewilde praeparatio evangelica. Ook op de gewijde literatuur der oosterse godsdien- volgende bladzijde


222


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 08-09-2010