lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde ben dan de volheid der waarheid. Maar ook het christelijke Westen is in wezen een wereld van durend wordend waarheidsleven. Het is niet Christus’ waarheid, het heeft aan Christus’ waarheid deel: soms rijk en prachtig, soms armer en van verre (en op momenten huiveringwekkend ver en verduisterd), soms innig en goddelijk verhelderd, maar altijd toch: genoopt weer zichzelf, zijn waarheidsdenken en waarheidsleven te herzien, te zuiveren, zichzelf van veel woekerende en overwoekerende misgroei, die als waarheid werd verstaan en geleefd, te ontdoen. Ook het Westen is in zijn historie te verstaan als een eeuwenlang zich hernemend ,,onderweg” en, evenals het Oosten, als een geheel eigen onderweg. Ook het Westen moest, en moet steeds weer, vanuit zijn eigen historische situatie, zijn problemen, zijn vragen en beproevingen, zijn verworvenheden en verdorvenheden, zijn beperkingen en belemmeringen zoekend zijn weg vervolgen, zoekend zijn weg nemen en hernemen naar het ware verstaan van Christus’ waarheid d.i. naar Gods woord in de interpretatie van Christus. Ja, dit bewogen en dramatische ,,onderweg” dáárheen is in feite de geschiedenis van het christelijke Westen, en van de westerse cultuur. Ook het christelijke Westen is dan, evenals het ,,heidense” Oosten, langzame, moeizame zelfontvouwing en zich geleidelijk openvouwen voor Christus’ waarheid. In de grond hebben de christelijke en niet-christelijke werelden dezelfde opdracht, dezelfde bestemming. Beide zijn een geheel eigen, diep verschillende, voor elkaar verbergen wordingsgang naar Christus’ waarheid die geen van beide nog zijn, doch die voor beide het doel is van hun eeuwenlange gang door de geschiedenis. Beider geschiedenis is een praeparatio: een voorbereiden van de vrije, bewuste onderwerping aan Christus’ onverdeelde en ondeelbare evangelie. Alleen: de een werd, met Christus, reeds door de volheid der waarheid toegesproken en werd dit Godswoord, dit woord des Levens, dit Licht der wereld, toevertrouwd; en toevertrouwd om het in zijn goedheid en beminnenswaardigheid kenbaar te maken overeenkomstig de mate van het eigen begrijpen. Niet in de hoogmoedige zekerheid dat alle waarheid, die Christus is, ook reeds het bezit is der christenheid, maar in het nederige volgende bladzijde


210


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 30-08-2010