lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde tie: het zuurdesem dat nooit puur zuurdesem kan zijn. Want tegenover die formidabele tegenkrachten in de wereld van de religieuze niet-christen staat de missionaris én met zijn altijd onvolledig, ontoereikend kennen van de niet-christelijke waarheidswereld én met zijn altijd onvolledig en ontoereikend kennen en ontoereikend overdragen van Christus’ waarheid.,br>
Toch wordt met dit alles de gelijkenis van het evangelie allerminst zonder zin.
Door deze tragische situatie springt de fundamentele betekenis van het woord Gods in de gedaante van Christus’ woord, als het énige pure zuurdesem, te scherper nog naar voren; en nogmaals, als eerste opdracht van het missionaire christendom, dit meest zuivere zuurdesem in de wereld van het ,,heidendom” aanwezig te doen zijn 1). Meer dan welk woord is Christus’ woord de vormkracht der religie, de vormkracht der missie. Christus’ woord toch, en hier naderen we het tweede aspect van de gelijkenis uit het evangelie, richt zich rechtstreeks tot de ziel. Ondanks en dwars door alle weerstanden, tegenkrachten, niet-bereidheid, afwijzen, vijandschap in de mens, richt Christus’ woord, alsof dat alles van geen tel is, zich rechtstreeks en alleen tot de ziel. En waarom? Omdat alleen de ziel, krachtens haar wezen, waarlijk geheel bereidheid is het woord Gods te ontvangen. Alleen de ziel wil Gods woord onverdeeld, onverminkt aanvaarden (en iets anders kon Christus niet verlangen, en vroeg Hij, eiste Hij nadrukkelijk); alleen de ziel, zo wist Christus, kan en is bereid al de weerstanden in de mens te breken, geleidelijk te doorbreken. Bestemd voor de ziel, en slechts ,,aangepast” aan háár, is Christus’ woord ook bestemd de ziel te wekken, en wékt het de ziel, en dit volmaakter, wijzer, voorzichtiger, liefdevoller dan welk mensenwoord ook. En omdat dit woord waarlijk het woord des levens is, levenswaarachtiger dan alle andere woorden des levens, is het volgende bladzijde


1) Ten overstaan van de tragische situatie van het apostolisch christendom verwijzen we steeds naar het gebed, het offer, de genade die onzichtbaar werkt, etc. Ik ontken noch de noodzaak noch de realiteit daarvan als ik ze in dit geschrift buiten beschouwing laat. Wat mij in dit geschrift bezighoudt is iets anders. Het is het antwoord op de vraag: welke zijn voor het apostolische, subs. missionaire HANDELEN de conclusies die aan deze tragische situatie verbonden moeten worden. Welke is, gezien die situatie en als antwoord dáárop, het góede MISSIONAIRE handelen.


201


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 29-08-2010