lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde positieve betekenis wordt hier echter iets anders bedoeld dan de betekenis van het offer (waarmee gemeenlijk op het fiasco geantwoord wordt). Om dit duidelijk te maken een kleine omweg. De verheven realiteit der niet-christelijke religies en culturen van het Oosten is ook oorzaak dat de wereld van die religiositeit slechts aan haar periferie enige (nauwelijks noemenswaardige) afbrokkeling vertoonde en voor het overige vrijwel onberoerd zichzelf bleef. Dit is geen resultaat van duivelswerk. Evenmin kan het allereerst geweten worden aan een schuldige, zóndige weigering. De missie staat tegenover een religieuze cultuurwereld, een waarheidsverstaan, dat het beste van de mens talloze geslachten lang zeer diep heeft kunnen bevredigen. Zij staat daarmee tegenover een positieve geestelijke kracht en niet, zoals men wel meende, tegenover een in wezen voos, bouwvallig, wormstekig gevaarte dat als het ware schreeuwt om de genade van het christendom. Men kan dan ook niet – al te simpel en simplistisch – stellen: een heidense religie lost voor haar gelovige ,,niet alle problemen op die zijn geweten kwellen. Naarmate deze mens openstaat voor de genade van God, moet hij op zekere dag wel stoten op een of andere dwaling of beperktheid, die in zijn godsdienst vervat ligt, omdat deze niet zuiver is” 1) en aldus suggereren dat daarmee voor de waarlijk godsdienstige niet-christen de weg naar Christus’ waarheid a.h.w. openligt. In het verlengde van een dergelijke philippica ligt dan de gedachte: heeft die godsdienstige maar twijfelende mens Christus’ woord vernomen, dan is hij, zo hij hardnekkig weigert naar dit woord te luisteren, bewust of onbewust ontrouw aan zichzelf, aan zijn geweten, dupe van zijn lagere driften, instincten, lafheden etc. – Ook dat is al te simpel. Want wederom: ook áls Christus’ woord antwoord zou zijn op al de kwellende levensvragen van de mens, dan zijn wij dat nog niet, noch staat het zomaar vast dat wij Hem als zodanig kunnen waar- of kenbaar maken. Wijzelf zijn immers levenslang niets anders dan een pogen Hem als zodanig – doch met hoeveel misverstaan telkens weer – in bezit te nemen. volgende bladzijde


1) ,Missionaire Oriëntatie’: ,De Kerk, tehuis voor alle volken’, p. 59.


185


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010