lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde als het joodse volk primair uitverkoren om een opdracht te vervullen nl. deze: tussen de overige volken Gods priesterlijk volk te zijn. De rest is zeer vleiend en als onderwerp van godsdienstwetenschap ook heel boeiend (en misschien ook niet zonder nut ergens), maar laat ons liever bedenken dat de christenheid allereerst is geroepen om Gods kudde (en daartoe behoren alle volken) te weiden als gegroeide toonbeelden, Ė en als deze gegroeide toonbeelden tot de anderen te gaan: als een christenheid die haar verstaan van Christus is. En deze conclusie van de uitverkiezing stemt dan weer overeen met de primaire imperatief van het apostolaat hierboven uiteengezet en afgeleid uit de natuur van de mens. De wijze waarop de mens als mens wil worden aangesproken is dezelfde als waarop God wil dat de mens wordt aangesproken.
Met dit alles wordt, gelijk ik reeds opmerkte, de waarde van veel ander missionair handelen en deszelfs middelen niet ontkend. Het meeleven van de missionaris met de sociale noden, de politieke en culturele vraagstukken van het betreffende missiegebied etc.; het bezit van een eigen pers, eigen missiebladen, eigen instellingen van onderwijs, eigen ziekenhuizen etc.; missievliegtuigen, missie-congressen, missie-wetenschap, de studie van de niet-christelijke godsdiensten, het tastend zoeken naar de goddelijke lichtsporen erin, de dialoog etc., dat alles en meer is uiteraard niet zonder zin: het is alles antwoord op bepaalde aspecten van de menselijke situatie, bijdrage tot toenadering etc. Maar al dit handelen en al deze middelen hebben missionair slechts betekenis als datgene wat enige grondslag is in al dat hebben en handelen reŽel als hoogste ernst aanwezig is: als en inzoverre het handelen en de middelen die Christus-zelf als hoogste ernst is geweest, ook hoogste ernst zijn voor het apostolisch christendom. Men kan aan de middelen, door Christus gebruikt, andere, nieuwe toevoegen, men kan ze in andere vormen zijn, men kan ze niet tot een bijzaak herleiden, tot iets voor later; en nog minder kan men ze door andere vervangen. Als antwoord op het probleem van het handelen zijn Christusí middelen hoogste wijsheid en inzicht en blijven daarom grondslag. Alle andere middelen zijn hoogstens volgende bladzijde


180


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010