lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde f)    de souvereine betekenis van de zelfwerkzaamheid van Gods woord, en het zélf veroveren, zelf zich eigen maken van dat woord door de niet-christen;
g)    het ken-baar maken voor de niet-christen van christelijke geschriften waarin het christendom op schoonste wijze gestalte heeft gekregen.
Deze missionaire imperatieven schijnen mij daarom van zo fundamenteel belang omdat zij een zuivering inhouden van het missionaire handelen tot het ,,eerst nodige”, tot datgene wat niet alleen niet ontbreken mag, maar, als de gróndslag van alles, vóór alles en in alles gericht en rusteloos moet worden nagestreefd en in alle handelen als eerste en laatste doel en hoogste ernst aanwezig moet zijn. Zij zijn een zuivering tot die imperatieven welke Christus zelf en zijn apostelen in hun apostolische subs. missionaire handelen volstrekt geweest zijn en als het eerst nodige volstrekt hebben vervuld. – En niet te snel besluite men, dat deze imperatieven voor de moderne missie-problematiek onvoldoende werden.
Christus is als de weg, de waarheid en het leven, als het nieuw Begin, niet enkel antwoord geweest op het tragisch probleem der menselijke goedheid, van het goede leven, maar ook en niet minder volmaakt op het probleem van het apostolische handelen. Met Hem, dit nieuw Begin, het begin ook van de Kerk, werd het probleem van dit handelen niet gesteld, niet, primitief en tastend nog, aan de orde gesteld, maar – nieuw, positief en bevrijdend – beantwoord. Het was niet zo dat andere, latere geslachten, geslachten met meer apostolische ervaring en kennis van de wereld of van het heidendom het probleem van het apostolisch handelen vollediger konden begrijpen, stellen en oplossen; het probleem wás reeds doorschouwd door Christus en Christus’ handelen is er het antwoord op geweest. Men kan het probleem van het kenbaar maken aan anderen van de menselijke goedheid (het goede leven) niet van dit antwoord beroven, zonder dit handelen opnieuw terug te drijven in zijn voor-christelijk (buiten-christelijk) stadium.
En men vergete niet: de ontdekking van de aanwezigheid van volgende bladzijde


175


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010