lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde sust niet enkel omdat het vaak zo voos en leeg is. De mens wil Christus’ woord, een rechtstreekse verhouding tot dat woord. Dat wil ook de mens die de noodzaak van een kerkelijk leergezag geheel aanvaardt. Ook hij wil primair door Christus worden onderricht. Een leergezag dat dat verwaarloost, miskent de mens in een zijner edelste aandriften. De zeer betrekkelijke waarde van het menselijke woord (over Christus) betekent echter allerminst dat het kan worden verwaarloosd. Integendeel. Het moet gespannen staan op de verheven en bezorgde ernst welke wij én aan het woord Gods én aan de mens – diens vernedering en bestemming – verschuldigd zijn. Het woord dat de mens blijmoedig over zijn noden geruststelt, is voor de aangesprokene weldra (of tenslotte; of reeds op hetzelfde moment) alleen vernederend: het negeert zijn werkelijke menselijke situatie; het negeert de mens. Of het beroert, áls het iets beroert, slechts diens buitenkant. Het is slechts narcose, – en een weldra uitgewerkte. Is het menselijk woord niet meer dan een onbetekenend zaadje, het woord is slechts zaad en heeft slechts een functie als het, evenals het zaad, zelf geheel leven en levensspanning is. Het apostolische woord, dat in diepste wezen slechts een heenwijzen kan zijn naar Christus’ woord als het onderrichtende woord bij uitnemendheid, eist, wil het waarlijk dit heenwijzen zijn, de inzet en de inspanningen van een geheel leven. Maar tegelijk moet de apostolische mens aan het eigen woord – dat alles van hem gevergd heeft – glimlachend kunnen voorbijgaan als aan iets waaraan geen enkele beslissende betekenis kan worden toegekend. De souvereine functie is Gods woord voorbehouden.

De religieuze niet-christen niet rijp achten (of het van minder of geen belang achten) hem rechtstreeks met Christus’ woord in aanraking te brengen, is in feite weigeren de voor-christelijke genade der praeparatio evangelica, het werk waarmee God zelf zich eeuwenlang belastte, haar voltooiing te laten bereiken in de aanwezigheid van dit woord in diens leven. Het is ook een miskenning van hetgeen de praeparatio evangelica, zo zichtbaar vaak volgende bladzijde


169


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010