lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde ook op de mens is afgestemd, en dit volmaakt, en dit niet alleen op de mens van 20 eeuwen geleden, maar precies zo op de mens van vandaag. De mens moet zélf de waarheid veroveren, – zoals hij zich ook zelf de schoonheid van een muziek moet eigen maken.
Men maakt de mens voor een nieuwe, door hem met onbegrip en afwijzen bejegende muziek niet ontvankelijk door woorden, maar allereerst en op de enig beslissende wijze door de muziek in haar zijn zo als zij is aanwézig te doen zijn: door haar telkens weer – op de zuiverst mogelijke wijze – te laten opklinken, door de muziek zélf alle weerstanden in de mens te laten overwinnen. Zij is de enige die dat kán en – op de enig wezenlijke wijze – dóet. Het ontvankelijk maken van de mens voor die muziek vraagt ook geen begrijpende (en bedrijvige) kennis van de mens: die muziek zelf is, door het enkele feit dat zij uit de mens, uit het beste deel van de mens is voortgekomen, geheel op de mens afgestemd. Dat verklaart de zelfwerkzaamheid van de muziek zodra de mens ermee in aanraking is gekomen. Zij alleen schept de echte, enig wezenlijke bereidheid tot luisteren, de echte, enige wezenlijke ontvankelijkheid, zij alleen zuivert en verdiept deze overeenkomstig de mogelijkheden van de betreffende mens; zij alleen verovert tenslotte de wereld, ondanks alle verguizing die het deel werd van haar maker. Alle spreken erover heeft geen zin als die muziek niet zelf opklinkt d.i. aanwezig is; en alle spreken erover – zelf slechts een onmachtig stamelen – heeft dan ook geen ander doel dan die muziek te laten opklinken opdat die muziek zélf het werk volbrenge. – En zo ook: alle woorden óver Christus zijn van geheel bijkomstig belang vergeleken bij het belang van Christus’ woord. Al de woorden van de afzonderlijke mens en die van alle mensen tezamen openbaren Christus’ waarheid niet zoals Christus-zelf die openbaart (en openbaarde voor iedere mens, toen hij predikend rondging). En zij zijn van geen belang als de mens het woord van Christus zelf onthouden blijft, als Christus’ woord niet zélf als het beminde (of primair te beminnen) en onderrichtende woord in het leven aanwezig is (of wordt gemaakt). Zij dringen zich tussen de mens en volgende bladzijde


167


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010