lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde ook de religieuze niet-christen, vanuit zichzelf, de waarheid omtrent het goede leven vaak reeds zo prachtig benaderen en zijn benadering zo aangrijpend vaak verwerkelijken. En om dezelfde reden vermag het woord Gods ook het natuurlijk geweten, dit schoonste bezit van de niet-christen, diep aan te spreken. Christus’ woord spreekt de mens niet enkel aan in zijn gekende, maar – beter – ook in zijn niet-gekende, onbewuste vragen, verlangens, verwachtingen, – die het wekt, loswoelt, activeert. Het openbaart de mens aan zijn diepste zelf; dáárheen voert het, geleidelijk, de mens en daarmee naar het edelste van hemzelf, – waarop het tevens antwoord, waarvan het tevens vervulling is. Het is het enige woord dat als waarheid altijd groter, zuiverder is dan wat de religieuze mens – christen of niet-christen – aan waarheid voortbrengt en als waarheidsleven realiseert.
Men zal met dit alles beseffen van welk een ontzaglijk missionaire betekenis de aanwezigheid is van Christus’ woord in de wereld der niet-christelijke religiositeit, in een wereld die – volwassen geworden – door de praeparatio evangelica primair op dat woord werd voorbereid. Het is dát woord waaraan de religieuze niet-christen zich moet kunnen zuiveren, dat hijzelf moet veroveren en, zoals elke volwassen mens, op eigen wijze, langs eigen (voor andere onbekende) wegen en – in de grond, of tenslotte – alléén moet veroveren. Ik geloof, dat de overwaardering van óns woord – van het behulpzame woord, het nijver de ander begrijpende en zich in de ander verplaatsende woord, het lichtsporen aanwijzende en daarop voortbouwende woord, het altijd goed en verkeerd onderscheidende woord, het apologetisch-polemiserende woord, het naar rechts en links dialogen houdende woord, het zichzelf zo’n allerbelangrijkste functie toekennende en zich volstrekt onmisbaar achtende woord, het woord dat anders is dan enkel een heenwijzen naar Christus’ Woord, dan een liefdewekken voor dat woord, het grote misverstand is: een miskenning van Christus’ woord als het woord van de bezorgde liefde van de H. Geest, die al onze bezorgdheden oneindig volmaakter is (zuiverder en ook scherpzinniger), en een miskenning van het feit dat Christus’ woord, dat bestemd is voor de mens, volgende bladzijde


166


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010