lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde letterlijk, een praeparatio evangelica is. – Het schijnt overbodig deze aanwezigheid als eerste imperatief voor het missionaire handelen zo nadrukkelijk te beklemtonen. Maar toen paus Joannes XXIII aan het evangelie een fundamentele betekenis toekende, doordat hij het in elk gezin als het boek des levens aanwezig wilde zien, legde hij daarmee tevens een pijnlijk verzuim bloot van vele eeuwen katholicisme, en er is geen reden aan te nemen, dat dit verzuim ook niet eeuwenlang het grote verzuim der missie is geweest, en tot op de dag van vandaag is gebleven: aan het evangelie werd missionair, als missionair instrument, nauwelijks betekenis gehecht, laat staan een centrale.
De fundamentele betekenis van de aanwezigheid van Gods woord in de niet-christelijke wereld, van de mogelijkheid en noodzaak daarmee in rechtstreekse aanraking te zijn, beseft men te scherper als men zich rekenschap geeft van hetgeen het woord Gods, het evangelie, is. Christus’ woord is het woord van de heilige Geest. Wie dit woord op zich laat inwerken, laat de heilige Geest op zich inwerken. Wie naar dit woord luistert, luistert naar de heilige Geest. Wie zich door dit woord laat leiden, laat zich leiden door de heilige Geest. Dit woord, als woord van de heilige Geest, is niet enkel waarheid, verkondiging, verklaring, verdediging, maar ook: bezorgde, geheel op de mens afgestemde leiding, leiding van de heilige Geest: openbaring van de mens aan zichzelf in zijn gekende en verborgen goedheid, in zijn gekende en verborgen verdorvenheid. Het zuivert hem van zijn boosheden als hij dit woord oprecht op zich laat inwerken.
De fundamentele betekenis van Christus’ woord volgt ook hieruit: Christus’ woord formuleert en openbaart de wezenseigen levensorde van de mens. Het openbaart geen nieuwe, aan het leven toegevoegde orde, maar een orde welke evenzeer de wezenseigen orde is van de mens als de orde waaruit en waarbinnen een vogel leeft de wezenseigen orde is van de vogel. Zoals een vogel ophoudt vogel te zijn als hij zijn orde verloochent, zo houdt de mens op volledig mens te zijn als hij zich buiten de grote evangelische imperatieven stelt. Omdat Christus’ woord de wezenseigen orde is van de mens en de mens ingeschapen, daarom kon volgende bladzijde


165


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010