lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde geheiligd door zijn liefdevolle, bezorgde aanwezigheid, werkzaamheid en onderrichting. Men ontwaart – en dit vooral wil ik beklemtonen – een religiositeit die als zodanig het stadium van een eigen, gevormde volwassenheid, van manbaarheid, van het reeds persoon- en persoonlijkheid-zijn is binnengegaan. Zoals men van een niet-christen kan zeggen, dat hij religieus een prachtig opgegroeid, geestelijk volwassen persoon is, zo moet men ditzelfde nadrukkelijk zeggen van vele ,,heidense” religies. Het stadium van religieuze onmondigheid, van vondelingschap en verlatenheid (zo zij er ooit in verkeerden) is hier uitgewist, en dit geldt vaak in niet mindere mate voor die z.g. ,,primitieve”, ,,ongelukkige” ,,godverlaten” ,,heidenkindertjes”, de ,,zwartjes” in Afrika en elders 1). Deze geestelijke rijpheid – in het ,,donkere” Afrika niet minder overtuigend tot uitdrukking komend in de poëzie, de taal 2), de beeldende kunst, het dansen, het ritueel 3) en daarin tot uitdrukking komend reeds door de prachtige vormkracht in al deze kunsten talloze malen bereikt 4), – deze geestelijke rijpheid, welke zich in religiosis manifesteert in de volwassenheid der niet-christelijke religies, is de eigenlijke werkelijkheid der ,,lichtsporen”, de meest wezenlijke uitwerking van de werkzaamheid van de Logos spermatikos. Men kan deze uitwerking niet laten samenvallen met énkele – hier of daar vaag of minder vaag bemerkbare – lichtsporen, met enkele overeenkomsten of verwantschappen met het christendom, dat alles behoort nog tot de periferie der lichtsporen-werkelijkheid. Het is de religieuze volwassenheid die de eigenlijke werkelijkheid is der niet-christelijke religies of anders gezegd, de eigenlijke uitwerking der propaideia Xristou, en die daarom het zenith is van het missionaire probleem. Van dit, ook door het nieuwe missionaire denken steeds weer miskende zenith zal men zich onbevreesd rekenschap moeten geven, en zal men moeten vertrekken, wil men tot een juister missionair handelen geraken.
Het nieuwe missionaire denken stelt zich voor de religieuze heiden volgende bladzijde


1) Als remedie o.a.: J. Jahn: ,Muntu’.
2) Men leze de korte inleiding in Cendrars’ ,Anthologie nčgre’, Paris, 1921.
3) Van deze vormperfectie in dansen en ritueel gaf het Congo-filmpje van ex-koning Leopold van België enkele onuitwisbare beelden.
4) Deze vormkracht is niet zo maar instinct of aangeboren; dat bewijzen de vele plastieken waaraan men artistiek géén betekenis kan toekennen!


162


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010