lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde levert dan de methoden van het verleden. Bekeringen, als gevolg van godsdienstwetenschap, blijven uit de aard der zaak, wegens de grote gebrekkigheid van het middel, sporadisch, uitzondering, toeval, – evenzeer als vroeger.
Herinnert men zich vervolgens, dat in het verre frontgebied, waar de actieve missionaris in rechtstreeks contact met de niet-christen komt, het nieuwe missionaire denken voor de doorsneemissionaris een vrijwel onhanteerbaar instrument is, dan moet men wel besluiten dat het nieuwe missionaire denken, nadat het een weg heeft gebaand naar een nieuwe eerbied, nauwelijks enig perspectief opent en al evenzeer bestemd schijnt met een ,,missiedrama” te eindigen als alle vroegere methoden van missionering die men thans als nutteloos en onvruchtbaar herkend heeft.
Overweegt men voorts dat de missionaire godsdienstwetenschap, wegens het misprijzend verzet dat het velerlei misverstaan en het onvermijdelijk aanrandend, ontwaardend en kwetsend karakter ervan in de ander oproepen, zich weldra genoopt zal zien haar missionaire bedoelingen, het rechtstreeks kenbaar maken van het christendom als voltooiing en vervolmaking, ,,voorzichtigheidshalve” zoveel mogelijk of eigenlijk geheel te onderdrukken, om die conclusie a.h.w. ,,over te laten aan de lezer”, dan resten er in feite geschriften die godsdienstwetenschap zijn om de godsdienstwetenschap. Hetgeen dan betekent, dat het nieuwe missionaire denken naar deze zijde is geëindigd met zichzelf vrijwel op te heffen. Van de oorspronkelijke bedoeling, de gelukkige zekerheid om op de wijze der wetenschap het christendom kenbaar te maken als voltooiing, is niets meer over. Het heeft alles plaats gemaakt voor een geheel andere houding, en mocht het zijn: voor de stille, bescheiden houding van een zich naar twee zijden feilbaar wetend mens: een mens die zich bewust werd van zijn ontoereikend verstaan van de niet-christelijke waarheidswereld, en van het steeds zeer betrekkelijk verstaan en ontoereikend overdragen van de eigen, christelijke waarheidswereld.
Met dit alles werd niet gezegd, dat missionering onmogelijk is, noch dat de hier bedoelde geschriften volstrekt nutteloos zijn, doch slechts de vraag opgeworpen, of we missionair niet tot een volgende bladzijde


154


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-08-2010