lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde (Lc. 4, 22). – Deze diepzinnige eenvoud is ook de vergeten glorie der apostelbrieven, - en de al te zeer verwaarloosde ,,onwijsheid” van de brieven van Paulus.

Ook de Kerk, als een voortzetting van Christus’ leven op aarde, behoort vóór alles en in alles dit nederigste woord der waarheid te zijn en te prediken. Hoe vaak echter schijnt zij enkel bezorgdheid God in Zijn Majestas, in de grootheid van zijn heilshandelen, en Christus en zijn waarheid in hun bovennatuurlijke luister aan de mens kenbaar te maken. Zij wil daarmede a.h.w. God de glorie geven die Hem toekomt, een getuigenis afleggen van de volheid van de H. Geest die in haar is, en eveneens beproeft zij door dit alles de wil van de mens te bewegen (tot een leven in God). Jezus echter is dit alles op geheel andere wijze geweest. Hij wist dat alle waarheid, ook de nederigste en onaanzienlijkste in het Rijk Gods, waarheid is van Gods waarheid en daarmee deelt in de luister van die waarheid. Ook in Gods nederigste waarheid – hoe dicht nog bij de mens – is, in afglans, Gods wijsheid en glorie en rust evenzeer vol majestas aanwezig als in de grote en diepzinnige waarheden, en in die grote waarheden niet meer dan in de geringste der geschapenheden en in de nederigste van Jezus’ handelingen. De Kerk doet Gods glorie niet te kort als zij evenals Christus enkel Gods nederigste waarheid is. Ook deze geeft God de glorie die Hem toekomt. Gods luister openbaren betekent dan ook voor de Kerk allereerst, de goedheid en schoonheid openbaren van die nederige waarheid welke haar, evenals Christus, als het grootste gebod ter prediking werd toevertrouwd: de goedheid en grootheid van het ,,bemint elkander”.

Het zijn ook niet de grote waarheden omtrent God, noch de bovennatuurlijke werkelijkheden en hun orde, noch de kenbaar gemaakte vermoedens aangaande het einddoel der schepping en die aangaande de luister en gerechtigheid van Gods heilshandelen in de wereld, – niet dié laatste realia zijn het welke de wil van de mens bewegen. Zij gaan onverstaan over de innerlijk onvoor- volgende bladzijde


60


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-02-2010