lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde voorafging, nl., dat Hij recht doet met spoed. Want ook dat is waar.

Door de ons gegeven mogelijkheid dat klein doch openbarend begin op aarde zichtbaar, reëel aanwezig te doen zijn, wordt dit begin tevens van een ontzaglijke ernst en verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid voor het lot der wereld. Deze verantwoordelijkheid wordt nu immers niet van ons afgenomen door het feit, dat ook de christen maar een zwak en onvolkomen mens is. Het niet-zijn van dit begin laat dat alibi niet toe, want het gaat hier om de goedheid der zwakheid. Dit begin neemt in die zwakheid zijn vertrekpunt, is goedheid op de wijze der zwakheid. – Deze verantwoordelijkheid met betrekking tot de wereld is ook de grote verantwoordelijkheid der Kerk tegenover God. Niet God is in de wereld afwezig, maat onze bereikbare goedheid, die goedheid waartoe Joannes minstens maande, toen hij schreef: ,,Zijn geboden zijn niet zwaar”. Temidden van een wereld die onleefbaar is geworden door het kleine kwaad, heeft het zin zich te bezinnen op de ernst der kleine goedheid, op de scheppende, betekenisvolle contra-krachten met haar gegeven. Christus heeft ons aangesteld over weinig, – om slechts over dit weinige getrouw te zijn, d.i. dit wéinige met een totale inzet te dienen. Inderdaad, wij moeten ,,de kleine weg” gaan, maar deze wederom verstaan in zijn oorspronkelijke ernst.

8

De liefde tot de naaste als eerste gebod, als de gedaante van de liefde tot God, – men wijst haar wellicht af, sceptisch en misprijzend, als een ,,religiositeit” die zichzelf inkerkert binnen de wereld van het kenbare en geen uitzicht is of opent op de wereld van het goddelijke en Onkenbare. Religie, zo zegt men dan, is allereerst bezinning op het bovennatuurlijke en goddelijke, zij is een rechtstreekse verhouding van de mens tot God en pas vervolgens een verhouding van de mens tot de naaste. Religie, die de liefde tot de naaste souverein boven alles plaatst, die ook de volgende bladzijde


48


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010