lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde bare en aanwijsbare werkelijkheid der geloofsvervulling of van het geloofsleven, het woord Gods de alles dominerende werkelijkheid is; dat de prediking der Kerk – en deze omvat aanmerkelijk meer dan de ,,preek” – in wezen geen ander doel heeft dan haar kinderen te voeren aan de voeten van de Meester die immers eindeloos volmaakter dan welk mensenwoord de gedachte van God m.b.t. het goede leven der mensen tot uitdrukking heeft gebracht en meer en dieper dan welk ander woord de menselijke wil beweegt met het evangelie der liefde ernst te maken. Men ontkent niet dat God door de genademiddelen der sacramenten op de zielen inwerkt, als men zegt, dat het woord Gods zelf vóór al het andere het aan de Kerk toevertrouwde genademiddel is waarheen zij haar kinderen moet leiden en dat, door hen ontvangen en in deemoed en liefde overwogen, eveneens genaden uitwerkt, – voorzeker ook de genade de sacramenten ,,met vrucht” te ontvangen.
Het kan niet worden betwijfeld: wil de gemeenschap van Christus’ Kerk werkelijk een gemeenschap zijn, die met Christus’ vraag aan de mens, liefde te worden met betrekking tot de naaste, waarlijk ernst maakt, en dit nog slechts zó, dat zij van deze goedheid het voor allen bereikbare wil zijn, dan vraagt dit een gemeenschap die zich weer voedt, en gevoed wordt, met Gods woord. En dit veronderstelt weer een Kerk, die – in de tallozen aan wie de gemeenschap is toevertrouwd – wordt voorgegaan, geleid en gedragen door geroepenen die geïnspireerd en gegrepen zijn door het evangelie, het evangelie van de liefde, – dat niet alleen de nieuwe, aan de Kerk ter verkondiging overgedragen en toevertrouwde heilsboodschap is, maar tevens het grote scheppende levensbeginsel van het menselijk bestaan. Haar leeropdracht is dan vervolgens dat grote Christus-gebod der liefde als scheppend levensbeginsel te verhelderen, naar alle zijden uit te werken en het verstaanbaar te maken, ken-baar, als de voor alle tijden geldende en beslissende waarheid.
Men kan zich zulk een terugkeer van de Kerk naar een waarlijk evangelische bewogenheid en werkzaamheid, evenals een gemeenschap van gelovigen die (nog slechts) een voor allen bereikbare volgende bladzijde


40


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010