lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde bleven is. Ook voor Christus was het woord, dat men geen duivel met een duivel uitdrijft, een woord van fundamentele betekenis. Men kan aan deze waarschuwing niet voorbijgaan. Zij is hoogste ernst voor Christus. Maar afgezien daarvan: de sociale rechtvaardigheid zélf valt niet samen met het vervallen van Christus’ nieuw gebod. Dat voltrekt zich elders. De christen is t.o.v. de sociale rechtvaardigheid en t.o.v. die grootse, mondiale verrichtingen van hulpverlening en van rechtsherstel in de verhouding der volken geen afzijdige; hij is dat alles niet niét, allerminst. Maar hoezeer hij deelneemt aan de goede strijd der wereld om een rechtvaardige aarde, hij beseft dat de eigen en eigenlijke opdracht van de Kerk en van de christen temidden en nog in al dat goede waarvoor hij zich met de anderen inzet, een geheel andere en een zeer nederige is: de vernieuwing van de innerlijke mens, i.c. het waarlijk liefde worden der mensen, en op die wijze helpen het aanschijn der aarde te vernieuwen. Het doel der Kerk is niet het sociale goed-zijn der mensen maar het evangelische goed-zijn; niet het afgedwongen goed-zijn overeenkomstig de wetten van de staat, of van een wereld-organisatie, maar het vrijwillig goed-zijn overeenkomstig de imperatieven van het evangelie. De mens die met dit goed-zijn ernst maakt, maakt uiteraard ook ernst met het rechtsherstel dat de wereld nastreeft, maar het is niet daarmee dat de christen antwoord is op Christus’ vraag, het is niet datgene waarmee de christen als christen het aanschijn der wereld wil helpen vernieuwen. De Kerk is geroepen om in de wereld en omwille van de wereld een rijk, een gemeenschap van waarachtige liefde te zijn. Dat is haar woord aan de wereld, en haar vermáán aan de wereld. Daardoor staat zij in de wereld, met de wereld, boven de wereld én tegenover de wereld. Als deze gemeenschap van liefde verheugt zij zich – zichzelf er ook actief voor inzettend – over al het goede dat de wereld voor de mens bereikt en houdt zij zichzelf onbesmet van de onwaardige hartstochten en hun verwoestend geweld, waarmee de wereld rondom haar het goede verdedigt en wil realiseren. Tegen elke besmetting of vergemeenzaming van haar kinderen met de hartstochten der wereld verzet zij zich, hoezeer begrijpend en vergevend, met een waakzame, durend daad- volgende bladzijde


37


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010