lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde heid) van dat schijnbaar zo onbeduidend, onbetekenend, onvruchtbaar begin. Daarom kan men er niet als een quantité négligeable aan voorbijgaan, het negeren, ,,overslaan”, om slechts begeestering te zijn voor de zoveel grootser verrichtingen waartoe de christen in de wereld geroepen is. Men mag dan zijn wat men wil, zonder deze basis (en deze als zijn grote ernst) is men wat men is tot zijn verderf: als voedsel voor al wat aan onbewaakte hartstochten in ons voortwoekert en met het geweld van een natuurkracht de liefde tot de naaste in ons verijdelt, reeds in haar kiem versmoort. Christus spreekt niet zonder reden zo vaak over waakzaamheid en verborgenheid. Waakzaamheid en verborgenheid zijn niet slechts het caracteristicum van het diep gezuiverde deugdenleven van het einde, maar evenzeer onontbeerlijke voorwaarde voor de kleine goedheid (de bereikbare) van het begin.

Ernst maken met het begin der liefde is ernst maken met het begin van alle deugden; het veronderstelt dan ook een allerzijdse waakzaamheid. Doch men beseffe: de waakzaamheid zelf is geen creatieve kracht, en als een niet aflatend speuren naar wat in ons verborgen verdorvenheid is, is zij niet zelden een gevaarlijke valstrik: een bron van verlammende zelfverguizing, verdorven wellust ook, etc. Het is niet nodig ook (en trouwens niet mogelijk), nauwkeurig te weten op welke wijze ons innerlijk leven in zijn verborgenste schuilhoeken dupe of product is van onherkende verdorvenheden; het is voldoende te weten – en te blijven weten – dát het dit is, en alles wat wij doen, aan goeds doen, herinnert ons daaraan; het herinnert ons daaraan omdat de goede wil steeds uiteraard, een waakzame is, en het herinnert ons daaraan ook voldoende, – voldoende om te weten (een zeer belangrijk weten) dat de goedheid die we zijn geen reden geeft er lang bij stil te staan, laat staan ons er op te verheffen. Het belangrijkste voor de christen is niet zichzelf te kennen, maar zichzelf te verbeteren, i. c. van niet-liefde meer en meer liefde te worden; en wat de mens beter maakt is allereerst: het zich verenigen met Christus d.w.z met Gods woord, het overwegen ervan, de blijdschap om de goedheid van het leven dat ons daarin werd kenbaar gemaakt en voorge- volgende bladzijde


33


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010