lijst van werken
vorige bladzijde



2

volgende bladzijde God vraagt geen liefde die rechtstreeks op Hem is gericht. Met het tweede gebod, dat gelijk is aan het eerste, doet Hij daarvan afstand. Afstand? Tot Hem die zei ,,eer van mensenwege aanvaard Ik niet”, reikt ook geen menselijke liefde. – Ook Christus vraagt geen liefde die op Hem gericht is. Hij zei: als ge Mij liefhebt, onderhoudt mijn geboden (en welk gebod is voornamer dan dat hetwelk aan het eerste gelijk is?!); Hij zei: blijft in mijn woord, d.w.z. hebt in Mij het woord lief dat Ik u heb voorgeleefd. Dat is ook wat de heilige zegt. Ook hij vraagt geen liefde die naar hem uitgaat. Hij vraagt de liefde voor hem te bevestigen door evenals hij te beproeven het goede leven te zijn. En hetzelfde vraagt en zegt de Kerk.
Ernst maken met de liefde tot God betekent: ernst maken met de liefde tot de mens. Wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit komt oordelen, zal Hij dan ook slechts vragen naar de werken van barmhartigheid die we hebben gedaan (Mc. 25,31-41).

3

Als de liefde tot de mens, deze voornaamste deugd, de zin en het doel is van het (christelijk) leven, dan bestaan alle overige deugden slechts als middel tot dat doel. Niet om zichzelfswil, niet om aan God te behagen, niet om liefde tot God te worden, maar in dienst, in functie, van de liefde tot de naaste. Om dié deugd voor te bereiden, mogelijk te maken. Dit volgt ook hieruit:
Deze liefde, die een algeheel zich openstellen, een algehele overgave is met betrekking tot de medemens, tot iedere mens, veronderstelt een innerlijk vrij-zijn, een innerlijk geheel stilte zijn. Zonder deze stilte kan men niet waarlijk alles voor allen zijn, als de minste, zonder oordeel of onderscheid. Men kan niet waarlijk innerlijke stilte en vrijheid worden als men zijn hoogmoed voedt, innerlijk verontrust en opgejaagd blijft door, of verstrikt blijft in zijn (gekende of onherkend-gebleven) hartstochten van bezitzucht, eerzucht etc. De liefde is een deugd die alle overige volgende bladzijde


14














volgende bladzijde
inhoudsopgave



aangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 14-02-2010