lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde mos notos, als gedachte, idele wereld, en de ruimtelijk-tijdelijke wereld volgens dit eeuwige oerbeeld is geschapen, daarom is de Logos een kosmische macht . Zich beroepend op het Joannes-evangelie, Paulus brief aan de Colossenzen, de geloofsbelijdenis van Nicea, vervolgt hij  Iedere verwaarlozing van deze zijde van het Christusgeloof, waarvoor de vroegste christelijke kerk, tegenover alle gnostisch-marcionitische geringschatting der schepping hardnekkig heeft gestreden, iedere eenzijdige soteriologische beschouwing (enkel binnen de heilsgeschiedenis) van het Christusgeloof is onbewust marcionitisme .
     Maar groter nog dan het scheppingswerk is het verlossingswerk van de eeuwige Zoon Gods .  Er is een openbarings- en heilswerkzaamheid van de Christus vr zijn komst in het vlees, een verborgen menswording van de Logos in het profetische Godswoord en in het goddelijk spreken tot de menselijke ziel .  Aangaande het oudtestamentische jodendom is deze  paedagogische  openbaringswerkzaamheid van de Logos-Christus onder de niet-marcionitische, rechtzinnige Christenheid van alle tijden onbestreden geweest .  Maar wat geldt van het oudtestamentische volk Gods, geldt ook, in zeer verschillende graad, van de volken buiten Isral .  De aantrekkelijkste en vruchtbaarste taak der godsdienstgeschiedenis is wel, de lichtsporen van volgende bladzijde

[81]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 22-10-2014