lijst van werken
vorige bladzijdevorige bladzijde gemeenschap, de realiteit van het vaderland, de realiteit van den staat leidend, organiseerend, renoveerend bewustzijn worden, dat de gemeenschap, het vaderland en de staat in het bewustzijn, in de liefde en in den wil van den mensch wederom die plaats innemen waarop deze goederen, krachtens hun velerlei waarde voor den mensch en het leven, recht hebben.
Men moet over dit ,,althans weer” toch niet te gering denken. Voor St. Thomas is het vaderland het mede-natuurlijk beginsel van ons bestaan, en hebben wij het, na God, het meest te danken. Volgens denzelfden St. Thomas is de staat de hoogste voltooiing van het gemeenschapsleven, de belangrijkste orde-eenheid op natuurlijk gebied, en vindt de mensch er zijn natuurlijke voltooiing. En dit is zoo, omdat het vaderland, waarvan de staat de juridische gestalte en de hoogste bevestiging is, oorsprong en schatbewaarder is van al onze geestelijke en materieele rijkdommen op natuurlijk gebied. Wordt, in een niet-christelijke wereld, het vaderland, de staat, de natuurlijke gemeenschap een souverein beginsel, dan is dit tevens de onderwerping van diezelfde wereld aan het hoogste scheppend beginsel waartoe een niet-christelijke wereld op sociaal gebied bij machte is.
Deze strijd, die een niet meer christelijke wereld althans weer aan dit hoogste en constructieve beginsel in de natuurlijke orde poogt te onderwerpen, is voor den christen een plicht van eenvoudige naastenliefde, ook al moet hij dan zien dat de menschelijke liefde, die voor Christus is bestemd, aan een zooveel lager goed wordt geschonken (maar in een niet-christelijke wereld is nu eenmaal niet volgende bladzijde

149volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 23-04-2011 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-01-2013