lijst van werken
vorige bladzijdeder Kerk in de wereld verbonden, geen moment bewust is. Geen moment vervult hem de gedachte aan het werke­lijkheid worden van zijn droom met eenige angst. En mis­schien is dit, dit zóó volledig ontbreken van elke vrees, wel een der meest ontmoedigende kanten van dit boek (en helaas niet alleen van dit boek). Op dit punt (en niet alleen op dit punt) is „Welt und Ueberwelt” van een argeloosheid die elk subliem karakter mist. Het is argeloos, zooals alleen het domme optimisme der geborneerden, der onspiritueelen, van hen die zich geen enkel essentieel probleem en geen enkele realiteit bewust zijn, argeloos kan zijn.

Bangha is vrijwel exclusief begeestering voor de zichtbare glorie der Kerk. Christus’ eenig verlangen was de onzicht­bare glorie van het Rijk Gods in de zielen. Om dit Rijk Gods te prediken stichtte Hij zijn Kerk, – als de nederigste dienares. Het Rijk Gods is er niet om de Kerk tot aan­zien te brengen in de wereld, de Kerk is er om het Rijk Gods tot aanzien te brengen in de ziel – wat hiervan ook de gevolgen zijn voor haar in de wereld. Bij deze verborgen zegepraal doet het er weinig toe of de Kerk geëerd wordt of veracht; de Kerk dient. Zij vraagt niets en zij maakt nergens aanspraak op. Zij heeft geen eigen bestaan.

Maar als ,middel’? – Als middel beteekent haar macht in de wereld precies evenveel als de Kerk zelf aan bovenna­tuurlijk-gerichte, apostolische strijdbaarheid beteekent. Niet meer en niet minder. En vertegenwoordigt zij deze heilige en nederige strijdbaarheid inderdaad, dan is haar een mogelijke machtspositie geen imponeerend en be-

25volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 03-02-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-07-2009