lijst van werken
vorige bladzijdein de uiteindelijke overwinning eener Goddelijke waarheid over de wereld, gelooven in hetgeen eens in een voorspel­ling aldus werd geformuleerd: „Als mijn tijd zal zijn gekomen, zal Ik alles zelf doen.” En vóór dien tijd? „Laat ons den naasten onzen arbeid geven”, de nederigste dienstbaarheid. Dit woord van Catharina van Siëna be­teekent niet anders dan: „gaat, en onderwijst”, dan „groet niemand onderweg”, dan „aanvaard dat men u uitwerpt”; het beteekent datgene volbrengen wat ook Christus volbracht: „zichzelf ontledigen, en den staat van slaaf aannemen.” – Wij hebben wel een taak, maar alleen God heeft een functie.


3

Behoort de strijd voor het Rijk Gods (gelijk boven omschreven) tot de plichten van den christen, het is, ander­zijds, eveneens zijn plicht te strijden voor het tijdelijk welzijn van den mensch, d.w.z. te strijden voor de zegepraal der zuivere (of van zuiverder) beginselen op natuurlijk gebied. Hier is zijn doel en wil wel degelijk, essentieel, een zegepraal; niet omdat hij gebiologeerd wordt door een tijdelijke orde die „ten volle en duurzaam verrijzen zal”, maar omdat het verwerkelijken van een leidende Hiërarchie, die de zuivere beginselen op natuurlijk gebied strijdbaar en moedig, met gezag en met macht vertegenwoordigt, tot de mógelijkheden van den mensch behoort; omdat déze Hiërarchie en een collectiviteit die in haar leidende per­soonlijkheden, zij het dof en van verre, zuivere beginselen volgt, het gemeenschapsleven méér tot heil strekken dan

12volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 03-02-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-07-2009