STRIJDEN

1

Het leven (zooals het zich thans manifesteert, en, ook, zooals het voor 80% wezenlijk werd), het leven heden is afschuwelijk. Doch het is heerlijk heden te leven. — Dit zijn meteen twee onmisbare voorwaarden om onvoorwaardelijk, roekeloos en rücksichtslos te strijden.

2

,,Bemin de a a r d e ! Bemin haar met die jaloersche en zuivere liefde die nooit met een ,,schoon Hiernamaals” alléén genoegen neemt. Wantrouw elke rust, die niet strijdbaar aan de aarde deelneemt. Zij is nimmer de rust der heiligen geweest.

3

Hoe kunnen wij trouw zijn aan God, als wij ontrouw worden aan wat God ons heeft t o e v e r t r o u w d : de áárde. Die Hij ons toevertrouwde, niét om haar te verachten en te veronachtzamen, doch om haar te vervolmaken naar ,,de rijkdommen Zijner Glorie”.

4

Pantser u met een heiligen haat tegen elke ,,liefde” die u verwijst naar een Hiernamaals om den heiligen grond van het Heden te verloochenen : het Heden is het onderpand voor het Hiernamaals.” 1)

1) Henri Bruning: W o o r d e n i n d e n W i n d.


136

aangemaakt: 28-02-2011 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-03-2011