terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeHenri Bruning

de velen (van overal toesnellend) die bereid zijn de knechten van de overwinnaar te worden. (Doch had ook dan een groep, die haar contra trouw bleef, niet een functie?)

Maar uiteraard was mijn houding en die van anderen positiever dan tot hiertoe geschetst. Het is duidelijk dat men in die om velerlei redenen grauwe en steeds grauwer wordende omstandigheden - en wanneer men bovendien als verrader gebrandmerkt staat te midden van het eigen volk - uit een positiever bezieling kracht put dan uit een door de omstandigheden opgelegde actuele plicht. - Hier moet ik wel iets zeggen over datgene waartegen Charles zijn meest furieuze aanvallen richt: het nationalisme. Dit toch is waarlijk niet enkel verdwazing en waanzin. Ook als men een Europese eenheid wil tot stand brengen, is men gedwongen uit te gaan van (en zich te baseren op) het feit dat er nu eenmaal historisch gegroeide nationale eenheden zijn. Bovendien moet die continentale eenheid door die historisch gegroeide, nog reŽel bestaande eenheden gerealiseerd. Reeds door dit alles zijn zij realiteiten; en niet enkel bestaande, levende, doch ook als naties scheppend werkzame realiteiten (men ziet dit op kleiner schaal bij de verwerkelijking der Benelux-gedachte). Die nationale eenheden hebben echter niet enkel een functie met betrekking tot dat toekomstig doel, doch ook en niet minder reŽel in en voor het heden. Maar zoals het wenselijk en plicht kan zijn boven die nationale eenheden uit tot een groter geheel te geraken, zo kan het - in tijden van gevaar, van velerlei spanningen en dreigingen - eveneens geboden zijn die bestaande (zogezegd nationale) gemeenschappen te verdedigen, innerlijk en naar buiten te versterken en dus m.a.w. het tegendeel na te streven van hetgeen ideŽel het meest wenselijk is: het opgaan in een groter verband. Dit kan het geval zijn - gelijk gezegd in een tijdperk van velerlei gevaren, zoals het vooroorlogse - wanneer zulk een tijd niet rijp is nog om die grotere eenheid te verwerkelijken. En ,,niet rijpĒ betekent hier niet slechts dat die volken zelf niet het minst de levens-noodzaak van zulk een eenheid kunnen beseffen (hun bestaan op dat ogenblik staat of valt immers nog in ít geheel niet met die grotere eenheid), maar ook, dat die eenheid wei-


432

volgende bladzijde

aangemaakt: 17-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010