lijst van werken
vorige bladzijde
(althans verlangd en met getrouwheid en moed nagestreefd) en verdorvenheid. Alleen reeds hierom kon gezegd worden, dat een „achtenswaardig” priester, dat die „brave burger” („treibt Vivisektion am „guten Menschen”, am homo bonae voluntatis”) op wie, zoo men meent, eigenlijk niets valt aan te merken, een volk goddeloos maakt. Hij is een verraad aan alles wat menschelijk, een aanslag op alles wat goddelijk is. Ziedaar de diabolische keerzijde der „achtenswaardigheid”. Ziedaar waarom Maria, op de Smarten-berg van la Salette verschijnend — ook al had zij niets méér verweten — kon klagen dat de priesters, de plaatsvervangers van haar Zoon, dat zij die bestemd waren om in de zuivere stilten der beschouwing de engelen der aarde te zijn, riolen van ónzuiverheid waren geworden. — En ziehier het vónnis van Gód over hen die Hij uitverkoor boven koningen en keizers, boven Aartsengelen, Troonen en Heerschappijen, ziehier hoe God, als de hémel haar rechten herneemt, verwerpen zal: „Het smakeloos geworden zout i s n e r g e n s a n d e r s g o e d v o o r dan om d o o r d e m e n s c h e n v e r t r e d e n te worden”: „Wee u, gij schriftgeleerden, die het rijk der hemelen voor de menschen sluit. Gij zelf gaat er niet in, en, wie er in willen, laat gij niet binnengaan.”


En het schijnt dat dit vonnis zich thans daadwerkelijk aan het voltrekken is. Het schijnt dat de stem en het vonnis van het volk inderdaad een verre, huiveringwekkende echo is van de stem en het vonnis van God: „En Hij ontstak een vuur in Sion en het verteerde haar grondvesten om de ongerechtigheden harer priesters.” volgende bladzijde


45


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011