lijst van werken
vorige bladzijde
Doch ook alles wat van Gód is, wat de Stem is van God zelf (voor Zijn Kerk, voor deze wereld), wordt, nolens volens doch onvermijdelijk, uit dat midden weggedrongen; strandt en verzandt geluidloos in de steriele stilten van dit tusschengebied. „Want de vleeschelijke mensch begrijpt de dingen niet die van den Geest Gods zijn: z ij z ij n h e m e e n d w a a s h e i d: hij kán ze niet verstaan.” 9) Het is daar (en daarom), dat de Weg, de Waarheid en het Leven herleid en ónt-ziéld worden tot een leer, een wet, een plicht, een bewijsvoering, tot reeksen gemeenplaatsen. Het is daar (en daarom) dat het H. Evangelie, de liturgie, de heiligen, de goddelijke Stem die hun levens en geschriften voor deze wereld zouden zijn, ménschelijk verstaan en dus niét verstaan, van hun goddelijke inhoud beroofd worden, en, aldus ontdaan, onttakeld en verschraald aan de menschheid doorgegeven, voor de ziélen geen voedsel meer zijn, voor het zieleleven vrijwel volmaakt nutteloos worden. De heiligen, die overheen de bewoners van dit tusschengebied tot het volk worden gebracht, zijn parodieën en bespottingen van elk soort heiligheid, van elke goddelijke Stem (wat rest ons van de kleine, heilige Theresia? wat rest ons van den priester Edw. Poppe? wat rest ons van La Salette? Wat rest ons van al die goddelijke waarschuwingen?). — Het Evangelie wordt daar, in dat tusschengebied, een vroom verhaal, erg vroom. Maar zijn onuitputtelijke rijkdommen voor het leven bezit men slechts als fraze, en telen zich als fraze voort. Eigenlijk vindt men het even vréémd als vroom. Men weet niet goed wat men er mee aan moet. Het is overdreven; het is overal extremistisch; het is dus zeker ánders, zeker niet voor „gewone geloovigen” bedoeld. Niet één tittel of jota, maar zin na zin wordt vervalscht, verminkt en geplunderd — totdat het die spookachtige leegte volgende bladzijde


40


volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011