lijst van werken
vorige bladzijde
Liefde (om de zielen) voor het Lijden, het Gebed, de Verworpenheid en de Stilte, aan Zijn zachtmoedige Vreugden en geduldig gedragen Smarten. Zij roepen geen enkele herinnering meer op aan die heilige Verontwaardiging waarmede Christus onvervaard tegen de wereld inging en waardoor Hij de koninklijke Leeuw van Juda werd; noch aan Zijn eenzaam en levenslang boete doen om de zonden der wereld — waardoor Hij het Lam werd dat niet blaatte. In hen klaagt niet meer het schaapje dat verstrikt raakte tusschen de doornen, en in hen hunkert niet meer, gelijk in Christus, de honger van het volk dat rond Hem stond saamgedromd. — Hoevelen zijn er nog, die met een schijn van oprechtheid kunnen herhalen wat Paulus schreef: „Broeders: W ij h o u d e n  n i e t  o p voor u te bidden en te smeeken, dat gij moogt v e r v u l d w o r d e n m e t d e k e n n i s v a n G o d s W i l IN ALLE WIJSHEID EN GEESTELIJK BEGRIP, opdat gij wandelen moogt op een Gode waardige wijze, Hem in alles behagende, in alle goed werk vrucht dragende en opwassende in de kennis van God; met alle kracht, naar de macht zijner heerlijkheid, versterkt wordende tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap God den Vader dankende, die ons waardig gemaakt heeft voor het aandeel aan de erfenis der heiligen in het licht.” 2) — Ons werd nauwelijks iets anders opgedrongen (bij wijze van schaamtelooze, laffe en luie zelfverdediging; niet uit heilige nederigheid) dat de priester menschelijk en zwak is als elk van ons; en het besef van zijn waardigheid, van zijn hoogwaardigheid, van zijn zeer bizondere roeping, van zijn hooge plichten tegenover God, zichzelf en de menschen, werd uit ons bewustzijn wéggedrongen voor een wáánwaardigheid waaraan geen daad, gedachte of leven behoefde te beantwoorden. Hij, die volgende bladzijde


28


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011