lijst van werken
vorige bladzijde
sedert lang geen enkele werkelijkheid meer in hun leven vertegenwoordigde.
Déze afval kan men niet uitsluitend wijten aan de tallooze geváren, waaraan de geloovige in deze tijd bloot staat, en die zijn denken, zijn zedelijk en godsdienstig leven dagelijks (openlijk, of onnaspeurbaar) belagen, bedreigen, misleiden en ondermijnen. - Zij is vooral te wijten aan de WEERLOOSHEID, DE GEESTELIJKE ARMOEDE waarmee hij aan die gevaren (en aan zichzelf, zijn zwakheid) is overgeleverd: aan het feit, dat hij van een waarachtig leven met en bij, uit en door Christus stelselmatig en fataal verwijderd wordt gehouden.

De geloovigen zijn, heden ten dage, gééstelijk dood-arm. Aan Kracht, aan Kennis, aan Vreugde, aan Troost en aan Liefde. Zij zijn hiermede beroofd van al de hemelsche gaven en WAPENEN des Lichts waarmede zij zich tegen zichzelf en tegen de wereld verdedigen kunnen; zij bezitten hiermede niets van dat LEVEN waarvoor Christus, om dát de menschen te geven, geleden heeft en gestorven is. — Deze weerloosheid, deze volstrekte armoede aan hemelsche gaven is, als oorzaak, een veel ontstellender verschijnsel dan welke afval ook; deze, bijna reddelooze armoede wijst — en hieraan valt niet te ontkomen — op een beangstigend groote schúld bij hen, door wie, zooals de heilige pastoor van Ars zeide, alle geluk, alle genaden, alle hemelsche gaven het volk gegeven worden: de priester.

Het volk is niet arm, omdat het zijn rijkdom verspeelde, maar omdat het deze nooit ontving. 1) Hoe talloos vele levens gingen en gaan nog altijd voorbij, zonder dat ooit iemand ze deze volgende bladzijde


24


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011