lijst van werken
vorige bladzijde,, . . . . nous soyons encore à chercher un ouvrage catholique étudiant à fond le droit de colonisation, son éthique, ses devoirs et son sens! Qui sait? Il faudra peut-être attendre qu’il n’y ait plus du tout de colonies dans Ie monde pour qu’on s’occupe d’en faire une théorie, comme on attend qu’un homme soit mort pour en faire l’autopsie!”
P. Charles S.J., Cahiers de le Jeunesse Catholique, — 5 Octobre, 1925.

,,Gij zendt ons uw missionarissen om ons uw godsdienst te prediken. De waarde van uw godsdienst loochenen wij volstrekt niet, maar nadat wij u gedurende twee eeuwen hebben leeren kennen, zien wij, dat geheel uw leven met de voorschriften van uw godsdienst in strijd is, en dat de geest van waarheid en liefde, die uw God u geschonken heeft, u niet leidt, maar de geest van voordeel en geweld, welke in alle kwaden leeft. Een van de twee is slechts mogelijk: òf uw godsdienst kan, bij al haar innerlijke voortreffelijkheid, practisch niet verwerkelijkt worden, en alsdan deugt zij niet voor u die haar leert, òf gij zijt zóó slecht, dat gij niet wijt nakomen wat gij kunt en moet nakomen. Zoowel in het eene als in het andere geval hebt gij heelemaal niets op ons voor, en moest gij ons nu maar met rust laten.”
Aziatische Boeddhisten en Brahmanen op het godsdienstig wereldcongres te Chicago tot de christenen van Europa.

,,Als Europa, dat zich heeft leeggestort over de uitgestrektheid der wereld, weer teruggedrongen wordt op eigen gebied, kan dit Europa slechts ten goede komen: aldus zal het zichzelf hervinden.
Als Europa, dat — vaak, op onrechtvaardige wijze, — rijk geworden aan allen rijkdom der aarde, weer naar eigen middelen wordt teruggewezen, ontdoet het zich van veel schadelijk, overbodig en onrechtvaardig bezit, dat niet gedijen kon tot Europa’s wezenlijken vooruitgang.”
Dr. W. Schmidt S.J. ,,Opkomst, Ondergang en Herstel van het Avondland.” De Nieuwe Eeuw.


volgende bladzijdeaangemaakt: 16-11-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2011